Uwaga!
Ta strona wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Zgadzam się

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU DLA

„WOOP – Zgarnij łup”

 

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 

Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą „WOOP – Zgarnij łup”, w szczególności zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, nagrody przewidziane za zajęcie określonych miejsc w Konkursie oraz sposób ich przyznawania i wydawania przez Organizatora.

 

II. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

1. Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „WOOP - ZGARNIJ ŁUP”, którego celem jest wybór oraz nagradzanie najlepszych klientów dokonujących zakupów produktów znajdujących się jako oferty Użytkowników Sprzedających na portalu www.woopauto.com, którego właścicielem jest Woop Automotive Sp. Z o.o.

2. Organizator – oznacza spółkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Woop Automotive Sp. Z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685129, o numerze NIP 8322080233, o numerze REGON 367689483.

3. Użytkownik Kupujący – oznacza podmiot, spełniający wynikające z Regulaminu warunki uczestnictwa w Konkursie, który przystąpił do uczestnictwa w Konkursie zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie.

4. Użytkownik Sprzedający – oznacza Przedsiębiorcę, który dokonał rejestracji jako podmiot oferujący do sprzedaży Towary w ramach Platformy www.woopauto.com w formule Marketplace.

5. Pakiet Silver – jego aktywacja przez Użytkownika Kupującego na platformie www.woopauto.com oznacza możliwość przystąpienia do konkursu po zatwierdzeniu przez Woop Automotive Sp. z o.o.

6. Strona internetowa – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem: www.woopauto.com na której Organizator, zamieszcza informacje związane z przebiegiem Konkursu.

7. Komisja konkursowa – oznacza stały organ składający się z 3 osób wyznaczonych przez Organizatora, którego zadaniem jest dbanie o prawidłowy przebieg Konkursu oraz podejmowanie czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Celem Konkursu jest promocja portalu www.woopauto.com oraz wzrost sprzedaży towarów oferowanych przez Użytkowników Sprzedających.

3. Organizatorem konkursu „WOOP - ZGARNIJ ŁUP”, zwanym dalej Konkursem, jest Woop Automotive Sp. Z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685129, o numerze NIP 8322080233, o numerze REGON 367689483, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., z tym zastrzeżeniem, iż z ważnych przyczyn Organizator może w dowolnym momencie zdecydować o wcześniejszym zakończeniu Konkursu. W takiej sytuacji Organizator zawiadomi wszystkich Użytkowników Kupujących o nowym terminie zakończenia Konkursu, który nie może przypadać na krócej niż 1 miesiąc od dnia zawiadomienia wszystkich Użytkowników Kupujących Konkursu. Zawiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej podane przez Użytkowników Kupujących przy rejestracji na portalu www.woopauto.com lub poprzez SMS. Ogłoszenie zostanie dokonane również na Stronie internetowej. Konkurs może zostać również przedłużony przez Organizatora na kolejny rok kalendarzowy, jeśli do dnia 31 grudnia 2020 roku informacja taka zostanie zaprezentowana na Stronie internetowej.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie firmy WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.woopauto.com

6. W związku z rozpoczęciem Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową w składzie:

a) Karol Prozner

b) Szymon Dwornik

c) Paweł Chmielewski

 

7. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów przy obecności wszystkich jej członków.

 

8. Organizator uprawniony jest w każdym czasie i z dowolnych przyczyn zmienić skład osobowy Komisji konkursowej.  

 

 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU

 

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zaproszone do udziału w konkursie przez Organizatora i które zaakceptowały Regulamin Konkursu.

 

V. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE, PRZEBIEG KONKURSU ORAZ NAGRODY

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. Użytkownik Kupujący może przystąpić do uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie w trakcie jego trwania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnienia Użytkownika Kupującego do uczestnictwa w Konkursie przed wydaniem Użytkownikowi Kupującemu nagrody.

4. Konkursem objęte są wszystkie produkty Użytkowników Sprzedających z wyłączeniem produktu „ADBLUE sprzedaż luzem”, którzy prezentują swoje oferty handlowe na portalu www.woopauto.com

5. Konkurs polega na uzyskaniu przez Użytkowników Kupujących, jak najwyższego poziomu zakupów produktów z oferty handlowej Użytkowników Sprzedających oferowanych klientom na portalu www.woopauto.com.

6. Uczestnikowi Konkursu zostanie przyznana przez Organizatora następująca ilość punktów dla Użytkownika Kupującego - 1 punkt – za każde 1 zł netto wartości zakupionych produktów Od Użytkowników Sprzedających tylko i wyłącznie z aktywnym pakietem SILVER.

7. Organizator będzie weryfikował prawo Użytkownika Kupującego do nagrody na podstawie zaewidencjonowanych wartości netto sprzedanych produktów oferowanych przez Użytkownika Sprzedającego. Ustalenie uprawnień Użytkownika Kupującego do uzyskania nagrody nastąpi po zamknięciu każdego miesiąca kalendarzowego.

8. Nagrody będą wydawane Użytkownikom Kupującym przez Organizatora do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono uprawnienia Użytkownika Kupującego do uzyskania nagrody.

9. Nagrodami w Konkursie są premiowe karty przedpłacone bonus+, zasilone kwotą wynikającą z wartości kwoty netto osiągniętego obrotu w danym pełnym miesiącu kalendarzowym. W konkursie zostanie nagrodzonych maksymalnie 500 najlepszych Użytkowników Kupujących, którzy uzyskali największą liczbę punktów oraz spełnili kryterium minimalne jakim jest uzyskanie wartości zakupionych produktów w wysokości 1 zł netto dla Użytkownika Kupującego. Wysokość nagród za poszczególne miejsca będzie stanowiła równowartość 3% wartości zakupów netto dokonanych w pełnym miesiącu przez Użytkownika Kupującego z ofert zamieszczonych przez Użytkowników Sprzedających dostępnych na portalu www.woopauto.com

 

10. Od łącznej wartości nagród, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez niego potrącony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.

11. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 

VI. REZYGNACJA I WYKLUCZENIE UŻYTKOWNIKA KUPUJĄCEGO Z KONKURSU

1. Użytkownik Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.

2. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Użytkownika Kupującego z Konkursu w przypadku gdy Użytkownik Kupujący naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „WOOP - ZGARNIJ ŁUP - reklamacja” nie później niż w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r lub do 15 stycznia 2022 w przypadku przedłużenia trwania Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Organizatora.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu czyli Użytkownikowi Kupującemu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Użytkownika Kupującego, jego adres do korespondencji i ewentualnie numer telefonu, nazwę i adres podmiotu zatrudniającego danego Użytkownika Kupującego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Komisja konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji konkursowej. Użytkownik Kupujący zostanie o decyzji Komisji konkursowej powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Imiona, nazwiska oraz inne dane Użytkownika Kupującego Konkursu niezbędne do wydania nagrody będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Użytkowników Kupujących. Każdy Użytkownik Kupujący biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie.

2. Dane osobowe Użytkownika Kupującego są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe Użytkownika Kupującego są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby Konkursu – dla krótkotrwałego użytku w postaci dostarczenia nagrody, nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w Regulaminie, a po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. Każdy Użytkownik Kupujący podając swe dane dla potrzeb doręczenia nagrody, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Użytkownik Kupujący jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, o których mowa powyżej, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie.

3. Administratorem danych osobowych kontrahentów jest WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu 98-300 przy ul. Fabyrcznej 2e.

4. Dane osobowe Użytkownika Kupującego Konkursu mogą zostać przekazane uprawnionym organom.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Użytkownika Kupującego nieprawdziwych informacji.

6. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników winna być kierowana na adres: WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu 98-300 przy ul. Fabyrcznej 2e.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu dokonuje się poprzez umieszczenie jego zaktualizowanej wersji na stronie internetowej. Aktualna wersja Regulaminu zostanie również wysłana do Użytkownika Kupującego pocztą elektroniczną na podany przez niego podczas rejestracji w systemie woopauto.com adres mailowy. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 1 tygodnia od umieszczenia zaktualizowanej wersji Regulaminu na Stronie internetowej.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Użytkownika Kupującego poprzez zgłoszenie przez niego chęci uczestnictwa w Konkursie.

4. W razie powstania spornych kwestii w trakcie trwania Konkursu, będą one rozstrzygane w pierwszej kolejności przez Komisję Konkursową, a w razie wystąpienia przez Użytkownika Kupującego bądź inną osobę na drogę postępowania sądowego, sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą powstać w związku z Konkursem, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019r.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, wiążące pozostają postanowienia kodeksu cywilnego.

 

Wieluń, 01.10.2019r.

Organizator

Woop Automotive Sp. Zo.o.

Facebook
Szybka i bezproblemowa
dostawa kurierem
Możliwość zwrotu produktu
w ciągu 14 dni od daty zakupu
Oszczędność pieniędzy dzięki
konkurencyjnym ofertom cenowym