Uwaga!
Ta strona wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Zgadzam się

Regulamin

REGULAMIN Platformy
WOOPAUTO.COM


WOOP Automotive to rewolucyjna platforma MARKETPLACE dla kupujących i sprzedających przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.
WOOP Automotive łączy producentów, importerów, dystrybutorów z warsztatami i firmami transportowymi.


§1.
DEFINICJE


1. Konto Użytkownika - wydzielona część Platformy odnosząca się do danego Użytkownika, dostępna dla Użytkownika po dokonaniu prawidłowej rejestracji zgodnie z zasadami Regulaminu, do której logowanie następuje za podaniem hasła oraz identyfikatora. Konto Użytkownika umożliwia zarządzanie informacjami oraz funkcjonalnościami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2. Obszar – należy przez to rozumieć dzielnicę, gminę, powiat oraz województwo, na terenie których to jednostek administracyjnych Użytkownik wykupuje (Kupujący) lub odpowiednio określa (Sprzedający) dostęp do usług oferowanych przez Platformę.
3. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz inną jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43 (1) Kodeks Cywilny).
4. Regulamin - to niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników, a także WOOP AUTOMOTIVE. Regulamin jest dostępny w siedzibie WOOP AUTOMOTIVE oraz na stronie internetowej pod adresem www.woopauto.com. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do Platformy stworzony został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
5. Platforma – komunikacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.woopauto.com przeznaczony dla Przedsiębiorców, za pomocą którego Użytkownicy poprzez komunikacje i funkcjonalność Platformy mogą zawierać umowy sprzedaży w zakresie oferowanych Towarów.
6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w zakresie nabycia przez Użytkownika Kupującego Towarów oferowanych przez Użytkownika Sprzedającego zawierana pomiędzy Użytkownikami (Sprzedającym oraz Kupującym) poprzez funkcjonalność Platformy oraz z zastosowaniem zasad wskazanych w Regulaminie.
7. Użytkownik – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę, który dokonał rejestracji w Platformie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
8. Użytkownik Sprzedający – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę, który dokonał rejestracji jako podmiot oferujący do sprzedaży Towary w ramach Platformy.
9. Użytkownik Kupujący – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę, który dokonał rejestracji w Platformie jako Użytkownik Kupujący i który następnie wykupił i opłacił wybrany przez siebie Pakiet dla Kupującego.
10. Użytkownik Główny – osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika, posiadająca stosowne umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, która to osoba dokonuje rejestracji Użytkownika na Platformie oraz posiada dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy oraz administrowania kontem Użytkownika.
11. Użytkownik Główny Oddziału - osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika, posiadająca stosowne umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, która to osoba zostaje wskazane przez Użytkownika Głównego jako administrująca kontem Użytkownika w zakresie stworzonego oddziału.
12. Umowa na korzystanie z Platformy – należy przez to rozumieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy WOOP AUTOMOTIVE a Użytkownikiem w zakresie korzystania z funkcjonalności Platformy poprzez udostępnienie Platformy w celu:
a. komunikacji pomiędzy Użytkownikami w zakresie możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży;
b. przedstawiania Ofert Użytkownika Sprzedającego dotyczących Towarów przez niego oferowanych oraz następnie zawierania Umowy Sprzedaży tychże Towarów;
c. nabywania Towarów przez Użytkownika Kupującego oferowanych przez Użytkownika Sprzedającego;
d. korzystania z innych funkcjonalności Platformy wskazanych w Regulaminie.
13. WOOP AUTOMOTIVE – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący Platformę, czyli spółkę działającą pod firmą: WOOP Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, działającą pod adresem ul. Fabryczna 2 E, 98-300 Wieluń, posiadającą NIP: 8322080233, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000685129.

§2.
KORZYSTANIE Z PLATFORMY


1. Platforma jest udostępniana przez WOOP AUTOMOTIVE za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
2. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się̨ przez niego z treściami zawartymi w Platformie, z zastrzeżeniem postanowień́ dotyczących rejestracji w systemie.
3. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
4. Użytkownik może kontaktować się z WOOP AUTOMOTIVE w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w szczególności składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy, za pomocą: Działu Obsługi Klienta e-mail: [info@woopauto.com] , telefon: [ 504-846-776], listownie na adres pocztowy [ ul. Fabryczna 2 E, 98-300 Wieluń ].
5. WOOP AUTOMOTIVE nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadanego przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Platformy. Platforma umożliwia korzystanie z niej za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11 (lub nowsza), Mozilla Firefox 59 (lub nowsza), Google Chrome 65 (lub nowsza) oraz Safari 11 (lub nowsza).
6. W celu korzystania z Usług dostępnych w Platformie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej oraz przeprowadzenie procedury rejestracji wskazanej poniżej w § 3 -6 Regulaminu.
7. Platforma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Użytkownika.
8. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy. Jakiekolwiek próby takiego działania będą zgłaszane właściwym organom.
9. Zakazane jest umieszczanie na Platformie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Platformy oraz usług świadczonych przez WOOP AUTOMOTIVE w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy WOOP AUTOMOTIVE.
10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności naruszającej interes WOOP AUTOMOTIVE.
11. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta Użytkownika w Platformie w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zabezpieczenia loginu i hasła przed osobami trzecimi. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta Użytkownika w Platformie;
b. korzystania z usług oferowanych przez WOOP AUTOMOTIVE w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c. korzystania z usług oferowanych przez Platformę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d. korzystania z usług oferowanych przez Platformę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla WOOP AUTOMOTIVE, z poszanowaniem
ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw.
12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień, o których mowa powyżej w ust. 8-11 WOOP AUTOMOTIVE może wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Platformy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, blokując jednocześnie ze skutkiem natychmiastowym korzystanie z funkcjonalności platformy. WOOP AUTOMOTIVE może złożyć Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na Korzystanie z Platformy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Platformie. Wypowiedzenie Umowy na Korzystanie z Platformy uważa się za doręczone z chwilą przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia WOOP AUTOMOTIVE o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Platformy.
14. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi odpowiedzialności za:
a. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika;
b. za zakłócenie, w tym nieplanowane przerwy, w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika;
c. za planowane przerwy w udostępnianiu Platformy. Planowane przerwy są niezbędne w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i ulepszania Platformy, tworzenia kopii zapasowych.
d. korzystanie z konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione;
e. za skutki prawne dokonywania czynności prawnych w imieniu Użytkownika przez osoby nieuprawnione;
f. za treści, zdjęcia, informacje umieszczane na Platformie przez Użytkowników;
g. za zachowania Użytkowników w ramach Platformy, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
h. należyte wykonanie przez Użytkowników umów zawieranych przy pośrednictwie Platformy.


DOSTĘP DO PLATFORMY


§3.
Zasady wspólne dla Użytkowników Kupujących i Sprzedających


1. Użytkownik w ramach Platformy może uzyskać status Użytkownika Sprzedającego oraz Użytkownika Kupującego, przy czym obie procedury wymagają założenia oddzielnych Kont Użytkownika i następują w odrębnych procesach rejestracji.
2. Z uwagi na profesjonalny charakter Platformy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą rejestrować Konta Użytkownika. Platforma nie może być wykorzystywana przez Użytkownika do dokonywania czynności
niezwiązanych z profesjonalnym lub zawodowym charakterem działalności Użytkownika, w szczególności Użytkownik zawierając Umowy Sprzedaży nie występuje jako konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
3. Z uwagi na branżowy charakter Platformy, WOOP AUTOMOTIVE zachowuje prawo do wyboru, według własnej decyzji Użytkowników, którzy otrzymają dostęp do Platformy. Wyłączone są wszelkie roszczenia z tytułu odmowy zarejestrowania w Platformie oraz uzyskania dostępu do Platformy. WOOP AUTOMOTIVE zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji, bez podawania przyczyny. Podmiotowi ubiegającemu się o status Użytkownika, jak i byłemu Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie statusu Użytkownika.
4. Utworzenie konta Użytkownika wymaga: rejestracji w Platformie, akceptacji Użytkownika przez Platformę oraz:
a. w przypadku Użytkowników Sprzedających wykonania czynności opisanych w § 5,
b. W przypadku Użytkowników Kupujących wykonania czynności opisanych w § 6.
5. Rejestracja na Platformie. Do rejestracji konieczne jest wypełnienie w sposób poprawny i pełny formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie poprzez wprowadzenie podstawowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą tj.: a. imię, nazwisko osoby działającej w imieniu i na rzecz Użytkownika; b. email; c. NIP Użytkownika; d. pełna nazwa wraz z podaniem formy prawnej; e. adres prowadzonej działalności gospodarczej (ulica, numer, kod, miejscowość) ujawniony w odpowiednim rejestrze; f. telefon; g. login umożliwiający logowanie się przez Użytkownika w Platformie, będący jednocześnie nazwą identyfikującą Użytkownika, h. hasło umożliwiające zalogowanie się przez Użytkownika w Platformie; i. profil działalności; j. hasło do obsługi telefonicznej oraz akceptacja regulaminu.
6. W szczególności WOOP AUTOMOTIVE może zażądać przesłania kopii dokumentów potwierdzających dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy dokumenty te są sporządzone w języku obcym, może również żądać przedstawienia ich tłumaczeń na język angielski lub polski.
7. WOOP AUTOMOTIVE zastrzega sobie prawo do weryfikacji wprowadzonych danych w zakresie ich prawdziwości. WOOP AUTOMOTIVE może odmówić rejestracji Użytkownika w przypadku, gdy podane przez Użytkownika dane nie są prawdziwe, a także gdy podczas procedury rejestracji okaże się, iż osoba działająca w imieniu Użytkownika nie posiada stosownego umocowania.
8. Z tytułu długości trwania procesu rejestracji nie przysługują Użytkownikowi żadne roszczenia do Woop Automotive.
9. Za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich składanych oświadczeń, ofert itp. odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Użytkownik albo podmiot ubiegający się o status Użytkownika.
10. W przypadku zmiany danych Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub w przypadku podania przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych podczas dokonywania rejestracji w Platformie, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez innych Użytkowników lub WOOP AUTOMOTIVE na skutek podania przez niego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych. Powyższe nie uchybia innym sankcjom wskazanym w Regulaminie, włącznie z zablokowaniem Konta Użytkownika.
11. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania danych związanych z loginem i hasłem w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim. Zabrania się odstępowania swojego Konta Użytkownika innym osobom oraz korzystania z Kont Użytkowników innych
Użytkowników. Przenoszenie praw Użytkownika związanych z rejestracją na inne podmioty jest niedozwolone.
12. Użytkownik zarejestrowany zgodnie z opisaną powyżej procedura uzyskuje statut Użytkownika Głównego.


§ 4
Oświadczenia


1. Poprzez akceptację formularza rejestracyjnego w Platformie Użytkownik Główny potwierdza, iż:
1.1. posiada umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika Głównego;
1.2. zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia;
1.3. zobowiązuje się korzystać z Platformy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
1.4. wszelkie podane dane są prawdziwe i zgodne z prawdą oraz, że zamieszczenie tychże danych nastąpiło w sposób legalny i zgodny z prawem oraz że legitymuje się przesłanką ich przetwarzania;
1.5. posiada wszelkie prawa, zgody i upoważnienia do zamieszczanych na Platformie zdjęć, logotypów, znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych podobnych, do których mogą przysługiwać jakiekolwiek prawa bądź jako ich właściciel, bądź jako podmiot uprawniony na podstawie innych umów w zakresie koniecznym do korzystania z Platformy w sposób wskazany w Regulaminie;
1.6. ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane w Platformie oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich;
1.7. przystępując do Platformy i korzystając z niej zobowiązuje się działać nie naruszając praw osób trzecich;
1.8. wyraża zgodę na przesyłanie informacji systemowych oraz wiadomości od WOOP AUTOMOTIVE w zakresie odnoszącym się do działania Platformy, oraz informacji dotyczących realizowanych w ramach Platformy Transakcji;
1.9. w przypadku umieszczenia w Platformie jakichkolwiek treści, które mogą być uznane jako utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), Użytkownik udziela WOOP AUTOMOTIVE nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z tychże treści (utworów), powielanie, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem za pośrednictwem Platformy usług niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
1.10. Akceptując Regulamin Użytkownik gwarantuje, że z tytułu umieszczania w Platformie jakichkolwiek treści przez Użytkownika WOOP AUTOMOTIVE nie będzie zobowiązane do zapłaty wynagrodzeń, odszkodowań na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak
i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika oświadczeń, o których mowa powyżej lub ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu i WOOP AUTOMOTIVE jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać w takiej sytuacji.
3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z takiego tytułu, że WOOP AUTOMOTIVE poprzez Platformę korzysta z materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Platformie na podstawie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę WOOP AUTOMOTIVE przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce WOOP AUTOMOTIVE lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie WOOP AUTOMOTIVE do wszelkich postępowań toczących się przeciwko WOOP AUTOMOTIVE, a także zobowiązuje się zrekompensować WOOP AUTOMOTIVE wszelkie koszty, jakie WOOP AUTOMOTIVE może ponieść (poniesie) lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że materiały takie zostały umieszczone w Platformie.
4. WOOP AUTOMOTIVE może wedle swego uznania wprowadzać promocje i rabaty dla Użytkowników, zawiadamiając o tym na Portalu lub w mailingu.


§ 5
Dodatkowe warunki dla Użytkowników Sprzedających


1. Dla Użytkowników Sprzedających dostęp do platformy jest bezpłatny, poza funkcją Marketplace.
2. W przypadku funkcji Marketplace zasady odpłatności za te funkcje są zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Po weryfikacji Użytkownika Sprzedającego przez Woop Automotive i akceptacji Użytkownika przez Woop Automotive, otrzymuje on wiadomość email z potwierdzeniem utworzenia konta.
4. Zakończony pomyślnie proces rejestracji jest równoznaczny z zawarciem przez Użytkownika Sprzedającego i WOOP AUTOMOTIVE Umowy na korzystanie z Platformy. 5. Zawierając umowę o korzystanie z Platformy, Użytkownik Sprzedający zobowiązuje się w szczególności, że w umowach sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Platformy będzie przestrzegał następujących warunków:
5.1. będzie honorował wszelkie promocje i rabaty, jakie Użytkownikom Kupującym wedle własnego uznania przyzna Woop Automotive (takie promocje i rabaty są kosztem Woop Automotive, chyba, że strony ustalą inaczej w ramach negocjacji poza regulaminowych),
5.2. w przypadku Użytkowników Kupujących (konta Silver i Gold) będzie im umożliwiał skorzystanie z odroczonego terminu zapłaty za towar, który w drodze negocjacji zostanie ustalony z Woop Automotive. Istnieje możliwość ustawienia indywidualnych warunków odroczonego terminu płatności dla poszczególnych klientów oraz odmówienia sprzedaży na odroczony termin płatności podczas potwierdzania realizacji zamówienia podając przyczynę takiej decyzji (np. zła historia z Użytkownikiem Kupującym),
5.3. każdemu Użytkownikowi Kupującemu przysługiwało będzie uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty realizacji zamówienia, chyba, że warunki zwrotu Użytkownika Sprzedającego są inne, a Użytkownik Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany np. na dokumencie sprzedażowym.


§ 6
Dodatkowe warunki dla Użytkowników Kupujących


1. Po weryfikacji Użytkownika Kupującego przez Woop Automotive i jego akceptacji przez Woop Automotive, otrzymuje on wiadomość email o zakończeniu procesu rejestracji. Zakończony pomyślnie proces rejestracji jest równoznaczny z zawarciem przez Użytkownika Kupującego i WOOP AUTOMOTIVE Umowy na korzystanie z Platformy.
2. Od tego momentu konto jest aktywne i następuje możliwość korzystania z zakupów na platformie woopauto.com
2.1. Wraz z aktywacją konta, Użytkownikowi Kupującemu zostaje automatycznie przyznany Pakiet Silver – w ramach którego klient otrzymuje:
2.1.1 pakiet dostępu do Platformy na czas nieokreślony,
2.1.2 korzystanie z zakupów w Marketplace.
2.1.3 możliwość zakupów z terminem płatności do 14 dni jeśli Użytkownik Sprzedający wyraził zgodę na takie warunki handlowe.
2.4. Istnieje również możliwość aktywacji Pakietu Gold – w ramach którego klient może otrzymać:
2.4.1. dodatkowy rabat na towary umieszczone za pośrednictwem Platformy w Marketplace jeśli Użytkownik Sprzedający takiego rabatu udzielił.
2.4.2. możliwość zakupu z terminem płatności do 30 dni jeśli Użytkownik Sprzedający wyraził zgodę na takie warunki handlowe.
3. Zawierając umowę o korzystanie z Platformy, Użytkownik Kupujący oświadcza, że dla każdej z transakcji, które będzie zawierał w przyszłości za pośrednictwem Platformy wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.


§ 7
Oddziały i konta pracowników


1. Użytkownik Główny może dodawać nowe oddziały oraz tworzyć podporządkowane Konta Użytkownika Głównego konta pracowników i konta Użytkownika Głównego Oddziału.
2. Użytkownik Główny Oddziału jest uprawniony do administrowania kontem Użytkownika w zakresie dotyczącym danego Oddziału, w szczególności do:
a. tworzenia konta pracownika oddziału i nadania mu rangi Użytkownika Głównego Oddziału;
b. wykonywania działań w zakresie Marketplace
c. korzystania z funkcjonalności garaż;
f. korzystania z funkcjonalności zaproszenia.
3. Pracownik, któremu Użytkownik Główny lub Użytkownik Główny Oddziału nadał dostęp do konta pracownika:
a. może wykonywać działania w zakresie Marketplace
b. może skorzystać z funkcjonalności garaż;
c. może skorzystać z funkcjonalności zaproszenia.
4. Jeśli pracownika do konta dopuścił Użytkownik Główny Oddziału jego uprawnienia są ograniczone do tego Oddziału, Użytkownik Główny może dowolnie ukształtować zakres uprawnień pracownika (całość konta, lub oddział).


§ 8
FUNKCJONALNOŚCI SERWISU


1. Marketplace - umożliwia wprowadzenie na Platformie obowiązującej przez określony czas propozycji sprzedaży towaru widocznej dla wszystkich Użytkowników, w szczegółach opisana w § 9
2. Usługi Reklamowe - możliwość wykupienia powierzchni reklamowej na Platformie, w szczegółach opisana w § 13.
3. Konta Oddziałów – funkcjonalność umożliwiająca:
a. dodawanie, edytowanie lub usuwanie jednostek (oddziałów) danego Użytkownika przypisanych do tego samego numeru NIP-u Użytkownika;
b. dodanie przez Użytkownika Kupującego adresu dostawy Towaru.
c. dodawanie kont pracowników do poszczególnych jednostek (oddziałów) Użytkownika.
9. Konta Pracowników - funkcjonalność umożliwiająca dodawanie pracowników/współpracowników danego Użytkownika którzy uzyskają dostęp do Platformy, i będą na niej działać w imieniu Użytkownika Głównego.
10. Garaż - funkcjonalność dostępna wyłącznie dla Użytkownika Kupującego pozwalająca dodawać dane pojazdów.


TRANSAKCJE


§ 9
MARKETPLACE


1. W zakładce Marketplace Użytkownik Sprzedający może wprowadzić na określony czas lub dla określonej liczby sztuk danego towaru propozycję sprzedaży określonego produktu możliwą do zaakceptowania przez każdego z Użytkowników Kupujących Portalu, w przypadku której do zawarcia umowy dochodzi po łącznym spełnieniu następujących warunków: wybór przez Użytkownika Kupującego opcji „zamawiam”, wypełnienie formularza transakcyjnego i zaakceptowanie go a następnie potwierdzenie przez Użytkownika Sprzedającego przyjęcia formularza transakcyjnego. Samo zamieszczenie propozycji sprzedaży w formule Marketplace nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Użytkownik Sprzedający chcący wprowadzić na portal propozycję sprzedaży w trybie „Marketplace” przesyła do Woop Automotive drogą mailową na adres: info@woopauto.com projekt propozycji sprzedaży obejmujący: cenę sprzedaży, szczegółowy opis produktu, zdjęcia produktu, czas trwania oferty lub ilość sztuk towaru objętą ofertą albo dostęp do swojej oferty poprzez połączenie API.
3. Obowiązkowym elementem oferty w trybie Marketplace jest zagwarantowanie Użytkownikowi Kupującemu uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od daty zmiany statusu zamówienia w Platformie na „Wysłane”. To uprawnienie zawsze jest dodawane do propozycji Marketplace przez WOOP AUTOMOTIVE.
4. Do oferty Użytkownika Sprzedającego znajdą zastosowanie wszystkie zniżki i promocje, które Portal przyznaje Użytkownikom Kupującym.
5. Woop Automotive zastrzega sobie prawo uzależnienia ujawnienia propozycji na Portalu w opcji „Marketplace” od wprowadzenia modyfikacji do propozycji.
6. Do zasad kształtowania propozycji Marketplace ma zastosowanie załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Sprzedających.
7. Po zaakceptowaniu projektu treści propozycji sprzedaży „Marketplace” przez Woop Automotive, o czym Użytkownik Sprzedający zostanie poinformowany przez wewnętrzny system komunikacyjny Portalu, propozycja sprzedaży „Marketplace” zostanie zamieszczona na Portalu w zakładce Marketplace i będzie widoczna dla wszystkich Użytkowników. Usunięcie propozycji sprzedaży z zakładki „Marketplace” może nastąpić tylko za zgodą Woop Automotive.
8. Propozycja w trybie Marketplace nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9. Użytkownik Kupujący ma możliwość dodawania do koszyka poszczególnych produktów z ofert zamieszczonych w Marketplace.
10. Po przejściu do koszyka, Użytkownik Kupujący ma możliwość wypełniania preferowanych warunków transakcji dla każdego z Użytkowników Sprzedających w zakresie metod i terminów płatności oraz metod dostawy, następnie adresu dostawy.
11. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika Kupującego przycisku „Zamawiam” pod podsumowaniem Zamówienia dochodzi do złożenia przez Użytkownika Kupującego oferty zawarcia umowy.
12. Użytkownik Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na otrzymany formularz zamówienia w następujących terminach:
12.1. jeśli formularz transakcyjny został złożony między godz. 8-15 w dzień roboczy (poniedziałek – piątek) to Użytkownik Sprzedający powinien odpowiedzieć na formularz transakcyjny w ciągu dwóch godzin.
12.2. Jeśli formularz transakcyjny został złożony pomiędzy godzina 00:00 a 8:00 w dzień roboczy Użytkownik Sprzedający powinien odpowiedzieć na formularz do godziny 10 tego dnia roboczego.
12.3.jeśli formularz transakcyjny został złożony po godzinie 15 dnia roboczego lub w dzień inny niż roboczy to Użytkownik Sprzedający powinien odpowiedzieć na formularz do godziny 10 pierwszego następującego po złożeniu formularza transakcyjnego dnia roboczego.
Po upływie tych terminów formularz transakcyjny uznany zostanie za anulowany. Kilkukrotne uchylanie się od akceptacji formularzy transakcyjnych upoważnia Woop Automotive do zawieszenia dla danego Użytkownika Sprzedającego funkcji „Marketplace”.
13. Zawarcie Umowy Sprzedaży na Towary zaoferowane przez Użytkownika Sprzedającego w formule „Marketplace” następuje pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym a Użytkownikiem Kupującym w momencie zaakceptowania przez Użytkownika Sprzedającego otrzymanego od Użytkownika Kupującego za pośrednictwem platformy zamówienia – poprzez kliknięcie przycisku „Przyjęto do realizacji”.
14. Odrzucenie transakcji przez Użytkownika Sprzedającego polega na kliknięciu przycisku „Odrzucono”. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia jest swobodnym wyborem Użytkownika Sprzedającego, w przypadku odrzucenia zobowiązany jest in jednak wskazać przyczyny odrzucenia.
15. Informacje dotyczące statusów poszczególnych Zamówień dostępne są w zakładce Panel Marketplace.
16. Propozycja Użytkownika Sprzedającego w trybie Marketplace może zostać wycofana z Portalu przez Użytkownika Sprzedającego poprzez złożenie w formie mailowej lub pisemnej takiego żądania. Wycofanie następuje w terminie 14 dni od wykonania przez Użytkownika Sprzedającego opisanych czynności. W takiej sytuacji Użytkownik Sprzedający jest zobowiązany ustosunkować się do Zamówień złożonych przed usunięciem propozycji z zakładki Marketplace.
17. Faktura za transakcje dokonane w trybie „Marketplace” będzie przesyłana przez Użytkownika Sprzedającego do WOOP AUTOMOTIVE i umieszczana w portalu w zakładce „Rozliczenia i finanse” Użytkownik Sprzedający upoważnia WOOP AUTOMOTIVE do nieodpłatnego zamieszczenia na fakturze (bez ingerowania w jej treść) nadruków promujących Portal.
18. Korzystanie z formuły Marketplace jest odpłatne dla Użytkownika Sprzedającego. Warunki korzystania i odpłatności zawarte są w „Szczegółowych warunkach korzystania z Platformy Woop Automotive Sp. z o.o. przez Użytkowników Sprzedających w ramach formuły „Marketplace” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


§ 10
Zasady ogólne transakcji


1. Przedmiotem ofert w zakresie Marketplace mogą być wyłącznie produkty nowe lub regenerowane.
2. Oferty muszą być sformułowane w sposób nie wprowadzający innych Użytkowników w błąd. Poza obowiązkowymi polami muszą zawierać także wszystkie informacje, których przekazanie jest wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Wszelkie skutki nieprawidłowości lub błędów obciążają Użytkownika, który sporządził wadliwą ofertę.
3. Wszystkie ceny dotyczące Towarów oferowanych w Marketplace podawane na Platformie są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich i będą powiększone o należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Poza podaną w ofercie lub w propozycji Marketplace ceną towaru Użytkownik Sprzedający może obciążyć Użytkownika Kupującego wyłącznie wskazanymi w ofercie lub w propozycji Marketplace rzeczywistymi kosztami dostawy.
5. WOOP AUTOMOTIVE nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami w ramach Platformy. W związku z tym WOOP AUTOMOTIVE:
5.1.nie gwarantuje, że Użytkownik Sprzedający oraz Użytkownik Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy,
5.2. nie gwarantuje wykonania umowy, terminu jej realizacji, jakości oferowanych do sprzedaży Towarów,
5.3. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w przebiegu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności za niewypłacalność Użytkownika Kupującego, uszkodzenie bądź niedostarczenie przesyłki.
5.4. nie jest gwarantem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), ani podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi w związku ze sprzedażą Towarów oferowanych przez Użytkowników Sprzedających.
5.5. nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Platformy, prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz możliwość ich sprzedaży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5.6. udostępnia Sprzedającemu w ramach prezentowanych produktów możliwość zawarcia indywidualnej umowy z firmami oferującymi „szybkie przelewy online” i wyraża zgodę na uruchomienie ich na platformie WOOPAUTO.COM. Umowy zawierane są bezpośrednio pomiędzy Sprzedającym a firmami oferującymi daną usługę „szybkich płatności. Wdrożenie programistyczne jest po stronie Woop Automotive Sp. z o.o. Woop Automotive dopuszcza również zawarcie umów trójstronnych dotyczących „szybkich przelewów”
6. WOOP AUTOMOTIVE nie inicjuje oraz nie modyfikuje treści przekazywanych przez Użytkowników, a jedynie użycza środków technicznych potrzebnych do funkcjonowania Platformy w ramach swoich bieżących możliwości technicznych.
7. Wszelkie Oferty są zamieszczane na Platformie na odpowiedzialność i ryzyko zamieszczających je Użytkowników.
8. Oferty zawierają w szczególności: cenę netto Towaru, nazwę producenta, czas dostawy, metody płatności, sposób wysyłki i ewentualnie koszt dostawy. Opcjonalnie możliwe będzie dołączenie załącznika do Oferty oraz wskazanie dodatkowych uwag związanych z Ofertą.
9. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Platformy jest prawo polskie.
10. W ramach Umów Sprzedaży realizowanych za pośrednictwem Platformy wyłączona jest możliwość ich realizacji z zastosowaniem ogólnych warunków umów (wzorców umownych) stosowanych przez poszczególnych Użytkowników.
11. W sytuacji, gdy Użytkownik Kupujący bezpodstawnie odmawia przyjęcia Towaru zakupionego na zasadach wskazanych w Regulaminie lub też bezpodstawnie odmawia zapłaty za Towar, WOOP AUTOMOTIVE jest uprawnione do zablokowania Konta Użytkownika Kupującego do czasu wyjaśnienia tej kwestii. Wyłączone są roszczenia Użytkownika Kupującego do WOOP AUTOMOTIVE z tego tytułu.
12. W sytuacji, gdy Użytkownik Sprzedający bezpodstawnie odmawia wydania Towaru zakupionego na zasadach wskazanych w Regulaminie przez Użytkownika Kupującego, WOOP AUTOMOTIVE jest uprawnione do zablokowania Konta Użytkownika
Sprzedającego do czasu wyjaśnienia tej kwestii. Wyłączone są roszczenia Użytkownika Sprzedającego do WOOP AUTOMOTIVE z tego tytułu.
13. Użytkownicy są zobowiązani do bieżącego informowania WOOP AUTOMOTIVE o nieprawidłowościach wskazanych w pkt. 12 i 13.
14. Użytkownicy zobowiązują się do nie zamieszczania Ofert lub propozycji w trybie Marketplace z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. WOOP AUTOMOTIVE zachowuje prawo do odmowy umieszczenia w Platformie (usunięcia umieszczonej) Oferty lub propozycji Marketplace zawierającej Towary wskazane w zdaniu poprzednim.
15. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do WOOP AUTOMOTIVE przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem jakichkolwiek materiałów umieszczonych przez Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował przedmiotowe materiały.


§ 11
Obsługa telefoniczna.


1. Użytkownik może w drodze połączenia telefonicznego udzielić WOOP AUTOMOTIVE pełnomocnictwa do wykonania w jego imieniu czynności na Platformie, w szczególności do dokonania w imieniu Użytkownika zakupu w trybie Marketplace.
2. Korzystanie z możliwości opisanej w ust. 1 dostępne jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy w formularzu rejestracyjnym wpisali hasło do obsługi telefonicznej. Hasło to można także ustawić w profilu Użytkownika.
3. W celu skorzystania z możliwości opisanej w ust. 1 niniejszego Paragrafu Użytkownik musi zadzwonić pod jeden z podanych numerów telefonów: 504-846-776 i pozytywnie przejść weryfikację tożsamości z wykorzystaniem hasła podanego w formularzu rejestracyjnym lub ustawieniach profilu Użytkownika.
4. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości WOOP AUTOMOTIVE ustala telefonicznie z Użytkownikiem sposób wypełnienia wszystkich elementów formularza wypełnianego w ramach danej czynności lub inne związane z czynnością działania i wprowadza je na koncie Użytkownika. Projekt przygotowanej czynności jest przesyłany do Użytkownika drogą mailową oraz smsem. Użytkownik w ciągu godziny od otrzymania powiadomienia jednym w wymienionych kanałów, może telefonicznie z działem obsługi klienta WOOP AUTOMOTOWE ustalić anulowanie czynności lub zmiany w niej. Brak reakcji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim skutkuje tym, że WOOP AUTOMOTIVE w imieniu Użytkownika wykonuje czynność na portalu.
5. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Opisany w niniejszym paragrafie tryb postępowania nie może być stosowany przy ofertach, zamówieniach o wartości powyżej 30.000 PLN netto.


§ 12
Obsługa potransakcyjna Użytkownika Kupującego przez Użytkownika Sprzedającego


1. W przypadku transakcji zawartych za pośrednictwem Platformy, Użytkownik Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin zareagować na otrzymane od Użytkownika Kupującego zastrzeżenia lub reklamacje. Reakcja może polegać na potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia.
2. Merytoryczne ustosunkowanie się do zgłoszonych zastrzeżeń Użytkownik Sprzedający zobowiązany jest przesłać do Użytkownika Kupującego w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
3. Naruszanie przez Użytkownika Sprzedającego terminów określonych w niniejszym paragrafie może stanowić podstawę do zablokowania Konta na Platformie.


§ 13
REKLAMA


1. W celu wykupienia Reklamy na Platformie należy skorzystać z zakładki „Reklama”. Reklama polega wyłącznie na czasowym udostępnieniu w określonym w formularzu zamówienia miejscu na Platformie graficznej reklamy Użytkownika.
2. Do wyboru parametrów reklamy, jej umiejscowienia, okresu emisji oraz pozostałych parametrów służy formularz dostępny na stronie.
3. Po wypełnieniu formularza, Platforma wyświetla proponowaną cenę usługi reklamowej.
4. W przypadku akceptacji warunków cenowych, należy załączyć pliki zawierające materiały reklamowe oraz wypełnić dane płatnika i wysłać formularz zamówienia.
5. WOOP AUTOMOTIVE po otrzymaniu zamówienia, weryfikuje je i jeśli akceptuje jego warunki oraz treść reklamy przesyła do Użytkownika potwierdzenie przyjęcia zamówienia z informacjami co do sposobu płatności. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą łącznego spełnienia dwóch warunków: przesłania przez WOOP AUTOMOTIVE do Użytkownika potwierdzenia akceptacji i uiszczenia płatności przez Użytkownika.
6. Po zawarciu umowy nie jest możliwe zrezygnowanie przez Użytkownika z usługi lub odstąpienie od umowy. Jeśli do zawarcia umowy dochodzi po upływie wskazanej przez Użytkownika daty początkowej wyświetlania reklamy, reklama jest wyświetlana do końca zamówionego okresu, a Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o obniżenie ceny lub inna rekompensata. Reklama jest umieszczana na portalu w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.
7. Do reklam zamieszczanych na portalu znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie treści dopuszczalnych oraz praw autorskich.
8. Pełną odpowiedzialność za jakość, format i treść udostępnianych reklam ponosi Użytkownik. W przypadku skierowania z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń do WOOP AUTOMOTIVE przez osoby trzecie, Użytkownik osłoni WOOP AUTOMOTIVE przed takimi roszczeniami na własny koszt i podejmie te działania na pierwsze wezwanie WOOP AUTOMOTIVE.
9. WOOP AUTOMITIVE zastrzega sobie prawo odmowy emisji reklamy lub jej usunięcia z portalu w przypadku pozyskania informacji, że jej treść narusza prawa osób trzecich.
W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot części uiszczonego wynagrodzenia.
10. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w emisji reklam spowodowane nieplanowanymi przerwami w udostępnianiu Platformy, bez względu na przyczynę takich przerw, poza przypadkami gdy jest to wynikiem umyślnego działania WOOP AUTOMOTIVE.


§ 14
FAKTURY


1. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z usług płatnych faktury za te usługi wystawiane będą w formie elektronicznej na dane wprowadzone przez Użytkownika jako jego dane.
2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur w drodze elektronicznej.
3. Faktury są dostępne w są zakładce Twoje konto.


§ 15
ZABLOKOWANIE I USUWANIE KONTA


1. WOOP AUTOMOTIVE zastrzega sobie prawo do usunięcia lub do zablokowania Konta Użytkownika w sytuacji:
1.1. gdy Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje zagrożenie wystąpienia szkody bądź szkodę dla Platformy, WOOP AUTOMOTIVE bądź innych Użytkowników czy osób trzecich;
1.2. gdy Użytkownik podejmuje działania godzące w wizerunek oraz dobre imię WOOP AUTOMOTIVE.;
1.3. gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
1.4. gdy Użytkownik umieszcza na swoim koncie jakiekolwiek treści mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Platformy;
1.5. gdy Użytkownik korzysta z Platformy w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi dostępnej za pośrednictwem Platformy;
1.6. gdy Użytkownik korzysta z Platformy w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
1.7. gdy Użytkownik korzysta z Platformy w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Platformy;
1.8. gdy Użytkownik udostępnia Oferty nierzetelne, nieprawdziwe, dotyczące przedmiotów nie stanowiących jego własności, nieoryginalne, niepełnowartościowe lub używane (nie regenerowane);
1.9. gdy Użytkownik narusza zasady uczciwości, rzetelności kupieckiej, zasady współżycia społecznego;
1.10. gdy użytkownik skorzystał z Konta innego Użytkownika lub w przypadku, gdy Użytkownik odstąpił swoje Konto Użytkownika innym osobom;
1.11. gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane rejestracyjne lub gdy nie dokonał aktualizacji w terminie 7 dni od daty zmiany danych dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa objętych formularzem rejestracyjnym;
1.12. gdy WOOP AUTOMOTIVE nabierze uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa konta (przejęcia go przez podmiot nieuprawniony) lub co do prawidłowości lub rzetelności danych Użytkownika;
1.13. gdy po stronie Użytkownika Sprzedającego powstały jakiekolwiek zaległości w płatnościach na rzecz WOOP AUTOMOTIVE.
2. W przypadku zablokowania konta, Użytkownik zostaje o tym poinformowany w wiadomości mailowej. oraz wiadomością popup przy logowaniu do portalu. Jednocześnie z zablokowaniem konta zostają unieważnione złożone przez Użytkownika oferty z Marketplace z wyjątkiem tych, dla których kliknięto już „Przyjęto do realizacji”. Informacja taka pojawia się także na Portalu. Oferty z Marketplace, dla których wybrano „Przyjęto do realizacji” zostaną sfinalizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. WOOP AUTOMOTIVE zastrzega sobie prawo do usuwania Ofert umieszczonych w Platformie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.


§ 16
ROZWIĄZANIE UMOWY Z WOOPAUTO.COM


1. Świadczenie usług w ramach WOOPAUTO.COM ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia usług na jego rzecz poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w § 2 ust. 4. Rezygnacja ze świadczenia usług nie uprawnia jednak Użytkownika Kupującego do refundacji, czy zwrotu wartości niewykorzystanej części Pakietu, czy WOOPów. Okres wypowiedzenia umowy dla Użytkownika Sprzedającego wynosi 3 miesiące.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez WOOP Automotive w każdym czasie za wypowiedzeniem, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia dla użytkowników Sprzedających. W przypadku, gdy przyczyną wypowiedzenia jest uporczywe naruszanie Regulaminu przez Użytkownika lub jedna z przyczyn uprawniające WOOP AUTOMOTIVE do zawieszenia konta, wypowiedzenie umowy nie uprawnia Użytkownika Kupującego do refundacji, czy zwrotu wartości punktów bonusowych
4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji WOOP AUTOMOTIVE, Użytkownik Sprzedający nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach WOOPAUTO.COM, bez uprzedniej zgody WOOP AUTOMOTIVE.
5. W przypadku rozwiązania umowy postanowienia § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.


§ 17
POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, DANE OSOBOWE


1. WOOP AUTOMOTIVE zobowiązuję się do wykorzystania danych Użytkowników jedynie w zakresie związanym z prowadzeniem Platformy.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Platformy oraz realizacji Umowy Sprzedaży oraz nie używać ich do celów innych niż zawieranie i finalizacja Umowy Sprzedaży w zakresie Platformy.
3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od WOOP AUTOMOTIVE w związku z korzystaniem z Platformy, chyba że uzyskał uprzednią pisemną zgodę od Użytkownika, którego te dane dotyczą.
4. Za wyjątkiem treści zamieszczanych w Platformie przez Użytkowników (w tym propozycji Marketplace i reklam), WOOP AUTOMOTIVE przysługują majątkowe prawa autorskie do Platformy oraz treści w niej zawartych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.
5. Prezentacja Platformy oraz każdy jej element, w tym znaki towarowe, slogany, grafika, loga, nazwy handlowe, obrazy i nazwy domen, które pojawiają się w Platformie (poza treściami umieszczanymi przez Użytkowników – Marletplace, Reklamy), są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą do WOOP AUTOMOTIVE lub podmiotów trzecich.
6. Żadna część Platformy, w tym jej logo, slogany, grafika, nazwy handlowe lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób.
7. Użytkownik odpowiada za to, żeby przysługiwały mu prawa autorskie lub licencja do wszelkich logotypów, znaków towarowych lub innych przedmiotów prawa autorskiego, które zamieści na Platformie. Jednocześnie z ich umieszczeniem Użytkownik udziela WOOP AUTOMOTIVE nieodpłatnej, niewyłącznej i trwającej przez czas utrzymania przez Użytkownika statusu Użytkownika Platformy oraz 3 lata po wygaśnięciu tego statusu, licencji na korzystanie z przedmiotów prawa autorskiego zamieszczonych na Platformie w zakresie niezbędnym do utrzymania i administrowania Platformą i zamieszczonymi na niej przez Użytkownika treściami, w szczególności do zwielokrotniania dowolną techniką, zapisywania, archiwizowania, rozpowszechniania przy pomocy sieci Internet, publiczne wyświetlanie i udostępnianie.
8. Zasady przetwarzania przez WOOP AUTOMOTIVE danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.


§ 18
REKLAMACJE


1. Wszelkie Reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Platformy należy kierować na adres wskazany powyżej w § 2 ust. 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni, a gdyby nie było to możliwe w tym terminie WOOP AUTOMOTIVE poinformuje Użytkownika, kiedy złożona reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 19
ZMIANA REGULAMINU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.woopautomotive.pl w formacie PDF, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
2. WOOP AUTOMOTIVE przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie Platformy nowego brzmienia regulaminu i powiadomienie Użytkowników o zmianach z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Użytkownika przez mechanizm informatyczny Platformy. Wiadomość będzie zawierać treść wprowadzonej zmiany i termin jej wprowadzenia.
3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży, które zostały zawarte pod rządami poprzednio obowiązującego Regulaminu.
4. W przypadku nie zaakceptowania zmian, Użytkownik powinien poinformować o tym WOOP AUTOMOTIVE w formie maila na info@woopauto.com , Umowa Korzystania z Platformy rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienia § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
6. WOOP AUTOMOTIVE może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy Korzystania z Platformy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.
7. Użytkownik może dokonać cesji praw i obowiązków z Umowy Korzystania z Platformy wyłączenie za pisemną zgodą WOOP AUTOMOTIVE.
8. WOOP AUTOMOTIVE nie odpowiada za przejściowy brak dostępności Platformy dla Użytkowników, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych oraz za dłuższe przerwy w dostępie do Platformy, o ile nie zostały spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo WOOP AUTOMOTIVE.
9. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby WOOP AUTOMOTIVE.
10. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2020 roku.
11. W przypadku Użytkowników Sprzedających niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć Umowy o świadczenie usług/ o współpracę zawieranej z Użytkownikami Sprzedającymi.

Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki korzystania z Platformy Woop Automotive Sp. z o.o. przez Użytkowników Sprzedających w ramach formuły „Marketplace”, odpłatność


I. Użytkownik Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania następujących dodatkowych zasad:
1. W przypadku chęci zamieszczenia na Platformie propozycji sprzedaży typu „Marketplace” Użytkownik Sprzedający przekazuje Woop Automotive informację o proponowanych warunkach transakcji – dane Produktu, ilość, termin dostawy, cena transakcyjna dla Woop Automotive.
2. Woop Automotive po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt. 1 ustala cenę, którą Użytkownik Sprzedający może zaproponować Użytkownikowi Kupującemu w propozycji sprzedaży w opcji „Marketplace”. Cena ustalona przez Woop Automotive w żadnym wypadku nie może być niższa niż cena wskazana przez Użytkownika Sprzedającego w informacji przekazanej zgodnie z pkt. 1.
II. Żadna ze stron umowy (Użytkownik Sprzedający ani Woop Automotive) nie przyznaje drugiej stronie wyłączności w żadnym zakresie. W szczególności Użytkownik Sprzedający akceptuje, że na Platformie mogą operować inni użytkownicy sprzedający konkurencyjni wobec Użytkownika Sprzedającego.
III. Wyłączną formą wynagrodzenia Woop Automotive za umożliwienie Użytkownikowi końcowemu operowania na Platformie w opcji „Marketplace” będzie prowizja obliczana dla każdej zawartej Przez Użytkownika Sprzedającego z wykorzystaniem funkcji „Marketplace” transakcji sprzedaży jako różnica pomiędzy łączną ceną netto dla danej transakcji wynikającą z zamieszczonej na Portalu propozycji sprzedaży wybranej przez Użytkownika Kupującego a łączną ceną netto dla danej transakcji zaproponowaną przez Użytkownika Sprzedającego zgodnie z punktem I pkt.             IV. Do wynagrodzenia określonego w punkcie III doliczony zostanie podatek VAT w przewidzianej prawem wysokości, o ile przepisy prawa wymagają naliczenia podatku VAT.
V. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury wystawianej przez Woop Automotive w terminie do 3 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należne, jeśli sprzedaż nastąpiła od 1 do 15 dnia miesiąca. Jeśli sprzedaż miała miejsce po 15 dniu miesiąca, faktura wystawiana jest po 15 dniu kolejnego miesiąca. Faktury płatne będą w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Użytkownikowi Sprzedającemu drogą mailową lub pisemną.

Facebook
Szybka i bezproblemowa
dostawa kurierem
Możliwość zwrotu produktu
w ciągu 14 dni od daty zakupu
Oszczędność pieniędzy dzięki
konkurencyjnym ofertom cenowym