Uwaga! Ta strona wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.   Zgadzam się

Regulamin

REGULAMIN Platformy

WOOPAUTO.COM

 

WOOP Automotive to rewolucyjna platforma komunikacyjna oraz MARKETPLACE dla kupujących i sprzedających przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.

WOOP Automotive łączy producentów, importerów, dystrybutorów z warsztatami i firmami transportowymi.

 

§1.

DEFINICJE

 1. Preferencje Sprzedażowe –  wybór grup towarowych oraz obszaru (dzielnica, gmina, powiat, województwo), na którym Użytkownik Sprzedający zamierza oferować wybrane na Platformie Towary.
 2. Pakiet dla Kupującego – opłata dokonywana przez Użytkownika Kupującego na rzecz WOOP AUTOMOTIVE z tytułu zawarcia Umowy o korzystanie z Platformy. Użytkownik Kupujący ma możliwość wyboru spośród następujących Pakietów: Silver, Silver Plus, Gold, Gold Plus, których cena zależna jest od zakresu dostępnych w danym Pakiecie funkcjonalności Platformy.
 3. Licytacja - rodzaj przetargu zainicjowany przez Użytkownika Kupującego poprzez funkcjonalność Platformy po wykupieniu WOOPÓW, w ramach której Użytkownik Kupujący deklaruje wolę zawarcia umowy sprzedaży na konkretnie wskazane Towary z Użytkownikami Sprzedającymi, którzy ustawili Preferencje Sprzedażowe na Obszarze tożsamym z tym wskazanym przez Użytkownika Kupującego oraz w tożsamej grupie towarowej z tą, której dotyczy Licytacja zainicjowana przez Użytkownika Kupującego. Parametrami decydującymi o wyborze danej Oferty mogą być: cena, czas z kosztem dostawy, termin płatności. Użytkownik Kupujący, który stworzył daną Licytację może, ale nie musi zawierać Umowy Sprzedaży z danym Użytkownikiem Sprzedającym, w zakresie nabycia Towarów zaoferowanych w ramach Licytacji. 
 4. Konto Użytkownika - wydzielona część Platformy odnosząca się do danego Użytkownika, dostępna dla Użytkownika po dokonaniu prawidłowej rejestracji zgodnie z zasadami Regulaminu, do którego logowanie następuje za podaniem hasła oraz identyfikatora. Konto Użytkownika umożliwia zarządzanie informacjami oraz funkcjonalnościami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Obszar – należy przez to rozumieć dzielnicę, gminę, powiat oraz województwo, na terenie których to jednostek administracyjnych Użytkownik wykupuje (Kupujący) i określa (Sprzedający) dostęp do usług oferowanych przez Platformę.
 6. Oferta – należy przez to rozumieć wyodrębnioną i ewidentną informację umieszczoną przez Użytkownika Sprzedającego w Platformie na zasadach i w formie przewidzianej niniejszym Regulaminem (w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe oraz Licytację stworzoną przez Użytkownika Kupującego lub jako formularz transakcyjny złożony w trybie „Marketplace”), zawierającą propozycję zawarcia umowy sprzedaży co do posiadanych przez Użytkownika Sprzedającego pełnowartościowych, nowych Towarów. Informacja ta powinna być rzetelna, aktualna oraz prawdziwa. 
 7. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz inną jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43 (1) Kodeks Cywilny).
 8. Regulamin - to niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników, a także WOOP AUTOMOTIVE. Regulamin jest dostępny w siedzibie WOOP AUTOMOTIVE oraz na stronie internetowej pod adresem www.woopauto.com. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do Platformy stworzony został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 9. Platforma – komunikacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.woopauto.com przeznaczony dla Przedsiębiorców, za pomocą którego Użytkownicy poprzez komunikacje i funkcjonalność Platformy mogą zawierać umowy sprzedaży w zakresie oferowanych Towarów.
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w zakresie nabycia przez Użytkownika Kupującego Towarów oferowanych przez Użytkownika Sprzedającego zawierana pomiędzy Użytkownikami (Sprzedającym oraz Kupującym) poprzez funkcjonalność Platformy oraz z zastosowaniem zasad wskazanych w Regulaminie.
 11. Użytkownik – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę, który dokonał rejestracji w Platformie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Z uwagi na profesjonalny charakter swojej działalności Użytkownikiem w Platformie nie może być konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego. Użytkownikiem jest zarówno Użytkownik Sprzedający jak i Użytkownik Kupujący. Użytkownik może być równocześnie Użytkownikiem Sprzedającym, jak i Użytkownikiem Kupującym, przy czym wymagane jest założenie dwóch Kont Użytkowników tj. konta Użytkownika Sprzedającego oraz konta Użytkownika Kupującego.
 12. Użytkownik Sprzedający – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę, który dokonał rejestracji jako podmiot oferujący do sprzedaży Towary w ramach Platformy i który dokonał wyboru Preferencji Sprzedażowych. 
 13. Użytkownik Kupujący – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę, który dokonał rejestracji w Platformie jako Użytkownik Kupujący z zamiarem nabycia Towarów oferowanych przez Użytkownika Sprzedającego i który następnie wykupił i opłacił wybrany przez siebie Pakiet dla Kupującego. 
 14. Użytkownik Główny – osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika, posiadająca stosowne umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, która to osoba dokonuje rejestracji Użytkownika na Platformie oraz następnie posiada dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy oraz administrowania Platformą w zakresie jej pełnej funkcjonalności. 
 15. Użytkownik Główny Oddziału - osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika, posiadająca stosowne umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, która to osoba zostaje wskazane przez danego Użytkownika Głównego jako administrująca Platformą w zakresie stworzonego oddziału. 
 16. Umowa na korzystanie z Platformy – należy przez to rozumieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy WOOP AUTOMOTIVE a Użytkownikiem w zakresie korzystania z funkcjonalności Platformy poprzez udostępnienie Platformy w celu:
 1. komunikacji pomiędzy Użytkownikami w zakresie możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży;
 2. przedstawiania Ofert Użytkownika Sprzedającego dotyczących Towarów przez niego oferowanych oraz następnie zawierania Umowy Sprzedaży tychże Towarów;
 3. możliwości nabywania Towarów przez Użytkownika Kupującego oferowanych przez Użytkownika Sprzedającego;  
 4. korzystania z innych funkcjonalności Platformy wskazanych w Regulaminie.
 1. WOOP AUTOMOTIVE – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący Platformę, czyli spółkę działającą pod firmą: „WOOP Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, działającą pod adresem ul. Fabryczna 2 E, 98-300 Wieluń, posiadającą NIP: 832 208 02 33, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000685129.  
 2. WOOPY – wirtualne jednostki oferowane w ramach funkcjonalności Platformy, których zakup przez zarejestrowanego Użytkownika Kupującego uprawnia Użytkownika Kupującego do tworzenia w ramach Platformy Licytacji na określone Towary.
 3. Zapytanie Ofertowe – należy przez to rozumieć czynności faktyczne podejmowane poprzez funkcjonalność Platformy przez zarejestrowanego Użytkownika Kupującego zmierzające do zaproszenia Użytkowników Sprzedających - którzy ustawili Preferencje Sprzedażowe na Obszarze tożsamym z tym wskazanym przez Użytkownika Kupującego - do składania Ofert na Towar/Towary wskazane w Zapytaniu Ofertowym.

 

§2.

KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Platforma jest udostępniana przez WOOP AUTOMOTIVE za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.  
 2. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się̨ przez niego z treściami zawartymi w Platformie, z zastrzeżeniem postanowień́ dotyczących rejestracji w systemie. 
 3. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
 4. Użytkownik może kontaktować się z WOOP AUTOMOTIVE w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w szczególności składać reklamacje dotyczące wyłącznie funkcjonowania Platformy, za pomocą: Działu Obsługi Klienta e-mail: [info@woopauto.com] , telefon: [ 797 797 878], listownie na adres pocztowy [ ul. Fabryczna 2 E, 98-300 Wieluń ]. 
 5. WOOP AUTOMOTIVE nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadanego przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Platformy. Platforma umożliwia korzystanie za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11 (lub nowsza), Mozilla Firefox 59 (lub nowsza), Google Chrome 65 (lub nowsza) oraz Safari 11 (lub nowsza). 
 6. W celu korzystania z Usług dostępnych w Platformie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej oraz przeprowadzenie procedury rejestracji wskazanej poniżej w § 3 Regulaminu.
 7. Użytkownik korzystający z Platformy nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w jej treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Jakiekolwiek próby takiego działania będą zgłaszane właściwym organom. 
 8. Zakazane jest umieszczanie na stronie WOOP AUTOMOTIVE przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Platformy oraz usług świadczonych przez WOOP AUTOMOTIVE w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy WOOP AUTOMOTIVE.
 9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności naruszającej interes WOOP AUTOMOTIVE.
 10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta Użytkownika w Platformie w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zabezpieczenia loginu i hasła przed osobami trzecimi. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta Użytkownika w Platformie, przy czym hasło i login stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika;
 2. korzystania z usług oferowanych przez WOOP AUTOMOTIVE w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. korzystania z usług oferowanych przez Platformę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
 4. korzystania z usług oferowanych przez Platformę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla WOOP AUTOMOTIVE, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw.
  1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień, o których mowa powyżej w ust. 10 WOOP AUTOMOTIVE może wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Platformy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. WOOP AUTOMOTIVE może złożyć Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na Korzystanie z Platformy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Platformie. Rozwiązanie Umowy na Korzystanie z Platformy następuje z chwilą przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Użytkownika w Platformie. W przypadku wskazanym powyżej § 5 ust. 21 stosuje się odpowiednio.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia WOOP AUTOMOTIVE o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Platformy. Wszelkie Reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Platformy należy kierować na adres wskazany powyżej w ust. 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni, a gdyby nie było to możliwe w tym terminie WOOP AUTOMOTIVE poinformuje Użytkownika, kiedy złożona reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika;
 2. za zakłócenie, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika;
 3. fakt korzystania z konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione;  
 4. za treści, zdjęcia, informacje umieszczane na Platformie przez Użytkowników.

 

§3.

ZASADY DOKONANIA REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W PLATFORMIE

 1. Warunkiem skorzystania z usług Platformy jest dokonanie prawidłowej rejestracji w Platformie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz dokonanie wyboru Preferencji Sprzedażowych (dotyczy Użytkowników Sprzedających) lub wykupienie i opłacenie Pakietu dla Kupującego (dotyczy Użytkowników Kupujących).
 2. Do rejestracji konieczne jest wypełnienie w sposób poprawny i pełny formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie poprzez wprowadzenie podstawowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą tj.: a. imię, nazwisko osoby działającej w imieniu i na rzecz Użytkownika; b. email; c. NIP Użytkownika; d. pełna nazwa wraz z podaniem formy prawnej; e. adres (ulica, numer, kod, miejscowość); f. telefon; g. login umożliwiający logowanie się przez Użytkownika w Platformie, będący jednocześnie nazwą identyfikującą Użytkownika, h. hasło umożliwiające zalogowanie się przez Użytkownika w Platformie; i. profil działalności - (dotyczy tylko Użytkownika Sprzedającego).
 3. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia procedury rejestracji jest konieczność wyrażenia zgody na postanowienie niniejszego Regulaminu oraz zasady działania Platformy.
 4. Poza powyższym Użytkownik ma opcjonalnie możliwość wyboru otrzymywania newslettera. W celu skorzystania z tej opcji, na etapie rejestracji Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednie pole (check box). Niezależnie od powyższego Użytkownik na każdym etapie ma możliwość zapisania się do newslettera, co może nastąpić poprzez podanie adresu email (umożliwia to funkcjonalność Platformy)
 5. Warunkiem koniecznym dokonania rejestracji jest akceptacja danego Użytkownika przez WOOP AUTOMOTIVE, a następnie wybór Preferencji Sprzedażowych przez  Użytkownika Sprzedającego lub wykupienie i opłacenie Pakietu dla Kupującego przez Użytkownika Kupującego. Aktualna oferta Pakietów dla Kupujących widoczna jest każdorazowo na Platformie.
 6. Użytkownik Sprzedający uzyskuje dostęp do Platformy po spełnieniu łącznie następujących warunków: prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, dokonanie przez WOOP AUTOMOTIVE weryfikacji danych przesłanych przez Użytkownika, zaakceptowanie przez WOOP AUTOMOTIVE danego Użytkownika oraz dokonanie prawidłowej konfiguracji "Preferencji Sprzedażowych". Proces rejestracji jest zakończony w momencie przesłania przez WOOP AUTOMOTIVE stosownej informacji drogą mailową. Zakończony pomyślnie proces rejestracji jest równoznaczny z zawarciem przez Użytkownika Sprzedającego i WOOP AUTOMOTIVE Umowy na korzystanie z Platformy. Jeśli Użytkownik Sprzedający chce korzystać z możliwości wystawiania towarów w opcji „Marketplace” zobowiązany jest zaakceptować „Szczegółowe warunki korzystania z Platformy Woop Automotive Sp. z o.o. przez Użytkowników Sprzedających w ramach formuły „Marketplace””.

 

 1. Użytkownik Kupujący uzyskuje dostęp do Platformy po spełnieniu łącznie następujących warunków: prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, dokonanie przez WOOP AUTOMOTIVE weryfikacji danych przesłanych przez Użytkownika, zaakceptowanie przez WOOP AUTOMOTIVE danego Użytkownika oraz wykupienie i prawidłowe opłacenie wybranego Pakietu dla Kupującego. Proces rejestracji jest zakończony w momencie przesłania przez WOOP AUTOMOTIVE stosownej informacji drogą mailową. Zakończony pomyślnie proces rejestracji jest równoznaczny z zawarciem przez Użytkownika Kupującego i WOOP AUTOMOTIVE Umowy na korzystanie z Platformy.
 2. Proces rejestracji Użytkowników w Platformie trwał będzie do 48 godzin. Z przyczyn niezależnych od WOOP AUTOMOTIVE proces ten może ulec wydłużeniu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 3. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z wpisem do odpowiedniego rejestru związanego z działalnością gospodarczą (KRS, CEiDG). W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który Użytkownik wykorzystuje w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 4. Dane rejestracyjne podane na etapie rejestracji przez danego Użytkownika oznaczają, iż po rejestracji staje się on Użytkownikiem Głównym (identyfikowanym adresem email, hasłem oraz loginem wskazanym na tym etapie), któremu przysługiwać będą uprawnienia do zarządzania i administrowania Kontem Użytkownika. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim wszelkie uprawnienia do zarządzenia Kontem Użytkownika (np. dodawanie uprawnień do korzystania z Konta Użytkownika przez inne osoby w ramach struktury danego Użytkownika) może dokonywać Użytkownik Główny.
 5. W trakcie rejestracji Użytkownik samodzielnie wybiera hasło dostępu do Konta Użytkownika. Dane te Użytkownik winien zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta Użytkownika przez osoby posługujące się hasłem i loginem Użytkownika.
 6. Z uwagi na profesjonalny charakter Platformy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą rejestrować Konta Użytkownika, a tym samym być stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami oraz Umowy na korzystanie z Platformy. Platforma nie może być wykorzystywana przez Użytkownika do dokonywania czynności niezwiązanych z profesjonalnym lub zawodowym charakterem działalności Użytkownika, w szczególności Użytkownik zawierając Umowy Sprzedaży nie występuje jako konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
 7. Z uwagi na branżowy charakter Platformy, WOOP AUTOMOTIVE zachowuje prawo do wyboru według własnej decyzji Użytkowników, którzy otrzymają dostęp do Platformy. Wyłączone są wszelkie roszczenia z tytułu odmowy zarejestrowania w Platformie oraz uzyskania dostępu do Platformy. WOOP AUTOMOTIVE zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji, bez podawania przyczyny.
 8. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne dokonywania czynności prawnych w imieniu Użytkownika przez osoby nieuprawnione lub osoby, które działały w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika za działania, których to osób Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
 9. WOOP AUTOMOTIVE zastrzega sobie prawo i możliwość do weryfikacji wprowadzonych danych w zakresie ich prawdziwości oraz rzetelności. WOOP AUTOMOTIVE zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika w przypadku, gdy podane przez Użytkownika dane nie są prawdziwe, a także gdy podczas procedury rejestracji okaże się, iż osoba działająca w imieniu Użytkownika nie posiada stosownego umocowania. Podmiotowi ubiegającemu się o status Użytkownika, jak i byłemu Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie statusu Użytkownika.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania danych związanych z loginem i hasłem w tajemnicy. Zabrania się odstępowania swojego Konta Użytkownika innym osobom oraz korzystania z Kont Użytkowników innych Użytkowników. Przenoszenie praw Użytkownika związanych z rejestracją na inne podmioty jest niedozwolone.
 11. Za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich składanych oświadczeń, ofert itp. odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Użytkownik albo podmiot ubiegający się o status Użytkownika.
 12. W przypadku zmiany danych Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub w przypadku podania przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych podczas dokonywania rejestracji w Platformie, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez innych Użytkowników lub WOOP AUTOMOTIV na skutek podania przez niego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych. Powyższe nie uchybia innym sankcjom wskazanym w Regulaminie, włącznie z zablokowaniem Konta Użytkownika.

 

§ 4

FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Platforma składa się m.in. z następujących zakładek:
 1. Raport Statystyki - funkcjonalność umożliwiająca monitorowanie statystyk związanych z korzystaniem z Platformy takich jak: liczba Zapytań Ofertowych, wartość netto Zapytań Ofertowych, liczba Licytacji, wartość Licytacji, dane Użytkowników Sprzedających którzy dostarczyli Towar;
 2. Zapytania Ofertowe – funkcjonalność umożliwiająca stworzenie i dodanie nowego Zapytania Ofertowego – dostępna wyłącznie dla konta Użytkownika Kupującego; w ramach zakładki udostępniona jest także możliwość wygenerowania prośby o ofertę w formie pliku pdf i wysłania go na adres jednego lub kilku podmiotów umieszczonych w bazie adresowej Platformy a także na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Licytacje - funkcjonalność umożliwiająca stworzenie i dodanie nowej Licytacji – dostępna wyłącznie dla konta Użytkownika Kupującego;
 4. Wizytówka Firmy - funkcjonalność zapewniająca wprowadzenie danych Użytkownika, które będą prezentowane innym Użytkownikom Platformy. Funkcjonalność daje możliwość wprowadzania logotypów Użytkowników. Funkcjonalność dostępna dla Użytkownika Sprzedającego i Użytkownika Kupującego.
 5. Wiadomości/czaty - funkcjonalność dostępna dla Użytkownika Sprzedającego i Użytkownika Kupującego umożliwiająca bezpośrednią komunikację Użytkowników Platformy. W ramach tej opcji Użytkownicy mogą ustalać warunki realizacji Umów Sprzedaży zrealizowanych za pomocą Platformy, ale także zawierać Umowy Sprzedaży bez konieczności korzystania z Licytacji i Zapytań Ofertowych. Na czacie wyróżnia się Użytkowników online – zalogowani oraz offline – niezalogowani. UWAGA! Użytkownicy Sprzedający będą widoczni na czacie dla Użytkowników Kupujących wyłącznie w sytuacji, gdy co najmniej jeden raz wzięli udział w Zapytaniu Ofertowym lub Licytacji poprzez złożenie Oferty. W ramach tej funkcjonalności wyróżnia się:  
  1. Pokój firmowy – w tej części Platformy pracownicy/współpracownicy Użytkowników, którym zapewniono dostęp do Platformy mogą prowadzić rozmowy między sobą;
  2. Pokój zapytań – w tej części Platformy Użytkownik Kupujący, który stworzył Zapytanie Ofertowe może prowadzić rozmowy z wszystkimi Użytkownikami Sprzedającymi, którzy złożyli Ofertę dotyczącą danego Zapytania Ofertowego. W oknie czatu Użytkownik Kupujący ma zapewniony dostęp wyłącznie do następujących danych Użytkownika Sprzedającego: imię, nazwisko oraz nazwę Użytkownika Sprzedającego. Użytkownicy Sprzedający nie widzą danych pozostałych Użytkowników Sprzedających.
  3. Pokój licytacji – w tej części Platformy Użytkownik Kupujący, który stworzył Licytację może prowadzić rozmowy z wszystkimi Użytkownikami Sprzedającymi, którzy złożyli Ofertę dotyczącą danej Licytacji. W oknie czatu Użytkownik Kupujący ma zapewniony dostęp wyłącznie do następujących danych Użytkownika Sprzedającego: imię, nazwisko oraz nazwę Użytkownika Sprzedającego. Użytkownicy Sprzedający nie widzą danych pozostałych Użytkowników Sprzedających.
  4. Archiwum konwersacji – w tej części umieszczone są wszystkie historie czatów dotyczących Zapytań Ofertowych oraz Licytacji.
 6. Rozliczenia finansowe - funkcjonalność zapewniająca:

i. bieżące sprawdzanie historii transakcji;
ii. okres ważności Pakietów dla Kupujących i ilość WOOPÓW (dla Użytkownika Kupującego);
v. dokonanie zapłaty za Pakiet dla Kupującego oraz zakupu WOOPÓW (dla Użytkownika Kupującego).

 1. Preferencje Sprzedażowe - wybór grup towarowych oraz obszaru (dzielnica, gmina, powiat, województwo), na którym Użytkownik Sprzedający zamierza oferować wybrane na Platformie Towary.

g. Usługi Reklamowe - funkcjonalność zapewniająca możliwość wykupienia powierzchni reklamowej na Platformie. Dostępne są  następujące typy reklam:

i. Reklama na stronie głównej

ii. Dashboard box po zalogowaniu

iii. Kontekstowa (na widoku składania ofert na zapytania / licytacje)

iv. Top layer

v. Sponsorowany box w firmach

vi. Sidebar baner na widoku rejestracji

vii. Sidebar baner na widoku logowania

viii. Baner w garażu

 1. Konta Oddziałów – funkcjonalność umożliwiająca:
 1. dodawanie, edytowanie lub usuwanie jednostek (oddziałów) danego Użytkownika przypisanych do tego samego numeru NIP-u Użytkownika;
 2. dodanie przez Użytkownika Kupującego adresu dostawy Towaru.
 3. dodawanie pracowników/współpracowników do poszczególnych jednostek (oddziałów) Użytkownika.
  1. Konta Pracowników - funkcjonalność umożliwiająca dokonanie dodania pracowników/współpracowników danego Użytkownika którzy uzyskają dostęp do Platformy.
   1. Garaż - funkcjonalność dostępna wyłącznie dla Użytkownika Kupującego pozwalająca dodawać dane pojazdów przez Użytkownika Kupującego w celu szybszego wyboru Towarów, co do których można stworzyć Zapytanie Ofertowe lub Licytację. Istnieje możliwość wprowadzenia takich danych jak:

i. Nazwa pojazdu;
ii. Nr VIN pojazdu;
iii. Kierowca pojazdu;
iv. Nr rejestracyjny pojazdu; 
v. grupa pojazdów;
vi. marka pojazdów;
vii. modele pojazdów;
viii. typy pojazdów;
ix. Zdjęcie pojazdu.

 1. Zaproś Użytkownika Sprzedającego/Kupującego – funkcjonalność umożliwiająca wysłanie zaproszenia do korzystania z Platformy. W celu wysłania zaproszenia Użytkownik winien wpisać w stosownym miejscu adres mailowy kontrahenta, którego dany Użytkownik chce zaprosić do współpracy w ramach Platformy. Korzystając z tej opcji Użytkownik potwierdza, iż posiada zgodę kontrahenta na wykorzystanie jego adresu mailowego w zakresie koniecznym do przesłania zaproszenia.
 2. Ustawienia - funkcjonalność umożliwiająca:
 1. dokonywanie edycji: loginu, hasła, zdjęcia (avatar) oraz logotypu;
 2. sprawdzenie przez Użytkownika Kupującego: stan WOOPÓW, typ konta, oraz powiązane z Użytkownikiem Kupującym oddziały
 3. sprawdzenie przez Użytkownika Sprzedającego: liczbę złożonych Ofert, liczbę Ofert złożonych przez oddziały Użytkownika.
  1. „Marketplace” - funkcjonalność umożliwiająca wprowadzenie na Platformie obowiązującej przez określony czas propozycji sprzedaży towaru widocznej dla wszystkich użytkowników portalu, w przypadku której do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w propozycji sprzedaży dojdzie po wyborze przez Użytkownika Kupującego opcji „zamów teraz”, potwierdzeniu tego wyboru przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza transakcyjnego oraz potwierdzeniu akceptacji formularza transakcyjnego przez Użytkownika Sprzedającego.
 4. Pełnię uprawnień do zarządzania Kontem Użytkownika posiada Użytkownik Główny.
 5. Użytkownik rejestrujący się po raz pierwszy na Platformie uzyskuje status Użytkownika Głównego działającego w imieniu Użytkownika z pełnymi uprawnieniami do administrowania Kontem Użytkownika w zakresie jego pełnej funkcjonalności.
 6. Użytkownik Główny może dodawać nowe oddziały w tym nadawać uprawnienia Użytkownika Głównego Oddziału, który to Użytkownik Główny Oddziału uzyskuje uprawnienia do administrowania Platformą w zakresie dotyczącym danego oddziału oraz w ramach ustawionych Preferencji Sprzedażowych (Sprzedający) lub wykupionego Pakietu (Kupujący):
 1. możliwości stworzenia konta pracownika oddziału;
 2. może tworzyć licytację oraz Zapytania Ofertowe (dostępne dla Użytkowników Kupujących) i wysyłać prośby o oferty lub też złożyć Ofertę jako Użytkownik Sprzedający w zakresie wykupionego dostępu do Platformy w zakresie przypisanym dla danego oddziału;
 3. może dodać inną osobę, która będzie Użytkownikiem Głównym Oddziału;
 4. może skorzystać z funkcjonalności garaż;
 5. może skorzystać z funkcjonalności zaproszenia.

 

 1. Użytkownik Główny oraz Użytkownik Główny Oddziału może tworzyć konto pracownika oraz nadawać uprawnienia dostępu do Platformy wybranym przez siebie pracownikom/współpracownikom Użytkownika. W ramach tej funkcjonalności pracownik, który uzyskał dostęp do konta pracownika:
 1. może tworzyć Licytację oraz Zapytania Ofertowe (dostępne dla Użytkowników Kupujących) i wysyłać prośby o oferty lub złożyć Ofertę (dostępne dla Użytkowników Sprzedających) w zakresie wykupionego dostępu do Platformy w zakresie przypisanym dla danego oddziału;
 2. może skorzystać z funkcjonalności garaż;
 3. może skorzystać z funkcjonalności zaproszenia.

 

§ 5.

PAKIETY, WOOPY

 

 1. Użytkownik w ramach Platformy może uzyskać status Użytkownika Sprzedającego oraz Użytkownika Kupującego, przy czym obie procedury wymagają założenia oddzielnych Kont Użytkownika i następują  w odrębnych procesach rejestracji.
 2. Dostęp do Platformy.

     Dla Użytkowników Sprzedających chcących korzystać z formuły „Marketplace”warunki dostępu do platformy regulują dodatkowo „Szczegółowe warunki korzystania z Platformy Woop Automotive Sp. z o.o. przez Użytkowników Sprzedających w ramach formuły „Marketplace””

     Dla Użytkowników Kupujących dostępne są Pakiety:

a.     Pakiet Silver .

c.     Pakiet Gold

              Aktualne ceny poszczególnych pakietów widoczne są każdorazowo na stronie Platformy.

 1. W sytuacji, gdy dany Użytkownik Sprzedający ustawi Preferencje Sprzedażowe dla całego obszaru Polski, oraz dla wszystkich grup Towarowych uzyskuje dostęp do Platformy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla wszystkich grup Towarów dostępnych na Platformie. Użytkownik Sprzedający, który ustawi Preferencje Sprzedażowe na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla wszystkich grup Towarów dostępnych na Platformie może w każdym czasie w ramach funkcjonalności Platformy stworzyć oddziały, w ramach których rozdysponuje dostępem do Platformy dla tychże oddziałów z podziałem na Obszar działania oraz interesujące go grupy Towarów. Przypisanie danych grup Towarowych na danym Obszarze oznacza, iż powiadomienia o Zapytaniach Ofertowych oraz Licytacjach występujących na danym Obszarze dla zdefiniowanych grup Towarowych przesyłane będą wskazanym (przez Użytkownika Głównego na etapie tworzenia oddziału) pracownikom/współpracownikom Użytkownika Sprzedającego, w tym Użytkownikowi Głównemu Oddziału..
 2. Wybór Pakietu dla Kupującego oraz dokonywanie płatności za niego możliwe jest wyłącznie przez Użytkownika Głównego.
 3. Płatność Pakietu dla Kupującego jest możliwa poprzez sposoby płatności wskazane w Platformie.
 4. Płatność Pakietu dla Kupującego powinna nastąpić w terminie do 7 dni:


a. od daty przesłania przez WOOP AUTOMOTIVE potwierdzenia akceptacji Użytkownika Kupującego ((dot. procesu rejestracji Użytkownika Kupującego);
b. od daty wykupu Pakietu dla Kupującego dla dotychczasowych Użytkowników Kupujących, którzy zamierzają przedłużyć Pakiet dla Kupującego (wykupić Pakiet dla Kupującego na nowy okres) na usługi oferowane w ramach Platformy).

 1. W sytuacji, gdy upłynął termin, na który wykupiono Pakiet dla kupującego Platforma zachowuje funkcjonalność przez okres 7 kolejnych dni. Po upływie powyższego terminu funkcjonalność Platformy zostaje ograniczona wyłącznie do tej umożliwiającej opłacenie nowego Pakietu dla Kupującego.
 2. Na etapie rejestracji Użytkownika Kupującego możliwość wykupienia i opłacenia pakietu dla kupującego następuje dopiero po dokonaniu przez WOOP AUTOMOTIVE akceptacji danego Użytkownika Kupującego.
 3. Użytkownik Kupujący, który zamierza skorzystać z Licytacji jest zobligowany do wykupu WOOPÓW, które umożliwiają skorzystanie z tej funkcji. W Platformie każdorazowo widoczne są opcje zakupu WOOPÓW, ich ilość oraz kwota, za jaką Użytkownik Kupujący może nabyć daną opcję WOOPÓW.
 4. Jeden WOOP odpowiada wartości równej 1 PLN. WOOPY nie stanowią waluty, ani innego środka płatniczego, a wobec powyższego Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do wypłaty kwot stanowiących równowartość WOOPA lub WOOPÓW.
 5. Piętnaście WOOPÓW uprawnia Użytkownika Kupującego do stworzenia jednej Licytacji, dla wybranego Towaru w dowolnej ilości przez Użytkownika Kupującego.
 6. Płatność z tytułu zakupu WOOPÓW jest możliwa poprzez sposoby płatności wskazane w Platformie.
 7. Płatność za WOOPY powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty zakupu danej opcji WOOPÓW.
 8. Funkcjonalność Platformy w zakresie wykupionego Pakietu dla Kupującego oraz możliwość skorzystania z WOOPÓW następuje niezwłocznie, nie później niż w okresie 24 godzin po otrzymaniu płatności od Użytkownika. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto WOOP AUTOMOTIVE.
 9. W przypadku braku dokonania płatności z tytułu wykupu Pakietu dla kupującego lub/i zakupu WOOPÓW (wpływu środków na konto WOOP AUTOMOTIVE) w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie uznaje się, iż dany Użytkownik (Kupujący w przypadku Pakietu i WOOPÓW) zrezygnował z podjęcia danej czynności objętej dokonywaną płatnością.
 10. Po wykupieniu Pakietu dla Kupującego lub WOOPÓW) Użytkownik Kupujący (w przypadku Pakietu dla Kupującego i WOOPÓW) nie może zrezygnować z usługi, a tym samym żądać zwrotu kwoty wpłaconego Pakietu dla Kupującego za okres niewykorzystany, a także kwoty zapłaconej za niewykorzystane WOOPY. Wyłączone jest uprawnienie Użytkownika Kupującego do odstąpienia od Umowy Korzystania z Platformy (umowy zakupu WOOPÓW).
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają promocjom i rabatom udzielanym przez WOOP AUTOMOTIVE, które będą ewentualnie prezentowane w Platformie w zakresie zakupu Pakietów dla Kupujących oraz WOOPÓW.

 

§ 6.

OŚWIADCZENIA

 1. Poprzez akceptację formularza rejestracyjnego w Platformie Użytkownik potwierdza, iż:
 1. posiada umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, czego potwierdzeniem jest dokonanie rejestracji oraz ewentualnie dokonanie opłaty zgodnie z treścią Regulaminu;
 2. zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia;
 3. zobowiązuje się korzystać z Platformy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 4. wszelkie podane dane są prawdziwe i zgodne z prawdą oraz, że zamieszczenie tychże danych nastąpiło w sposób legalny i zgodny z prawem oraz że legitymuje się przesłanką ich przetwarzania;
 5. posiada wszelkie prawa, zgody i upoważnienia (w tym w szczególności do zdjęć, logotypów, znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych podobnych, do których mogą przysługiwać jakiekolwiek prawa) bądź jako ich właściciel, bądź jako podmiot uprawniony na podstawie innych umów w zakresie koniecznym do korzystania z Platformy w sposób wskazany w Regulaminie;
 6. ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane w Platformie oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich;
 7. przystępując do Platformy i korzystając z niej zobowiązuje się działać nie naruszając praw osób trzecich;
 8. przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przesyłanie informacji systemowych oraz wiadomości od WOOP AUTOMOTIVE w zakresie odnoszącym się do działania Platformy;
 9. w przypadku umieszczenia w Platformie jakichkolwiek treści, które mogą być uznane jako utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), Użytkownik udziela WOOP AUTOMOTIVE nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z tychże treści (utworów), powielanie, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem za pośrednictwem Platformy usług niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
 10. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną w ramach zakresu działania Platformy informacji związanych z funkcjonowaniem Platformy oraz informacji dotyczących realizowanych w ramach Platformy Transakcji;
  1. Akceptując Regulamin Użytkownik gwarantuje, że z tytułu umieszczania w Platformie jakichkolwiek treści przez Użytkownika WOOP AUTOMOTIVE nie będzie zobowiązane do zapłaty wynagrodzeń, odszkodowań na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
  2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika oświadczeń, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu i WOOP AUTOMOTIVE jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać w takiej sytuacji.
  3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z takiego tytułu, że WOOP AUTOMOTIVE poprzez Platformę korzysta z materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Platformie na podstawie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę WOOP AUTOMOTIVE przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce WOOP AUTOMOTIVE lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie WOOP AUTOMOTIVE do wszelkich postępowań toczących się przeciwko WOOP AUTOMOTIVE, a także zobowiązuje się zrekompensować WOOP AUTOMOTIVE wszelkie koszty, jakie WOOP AUTOMOTIVE może ponieść (poniesie) lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że materiały takie zostały umieszczone w Platformie.

 

§ 7.

ZAPYTANIA OFERTOWE, LICYTACJE, MARKETPLACE

 1. Funkcjonalność Platformy umożliwia Użytkownikom Sprzedającym oferowanie Towarów wedle wybranych parametrów dotyczących m.in. grup Towarów, interesującego Obszaru, czasu dostawy oraz innych parametrów wskazanych preferencji sprzedażowych dostępnych w ramach funkcjonalności Platformy.
 2. Funkcjonalność Platformy umożliwia Użytkownikom Kupującym organizację Transakcji poprzez:
 1. Wysłanie Zapytania Ofertowego do Użytkowników Sprzedających, którzy na danym Obszarze ustawili Preferencje Sprzedażowe na korzystanie z Platformy w zakresie Towarów tożsamych z kategoriami wybranymi przez Użytkownika Kupującego oraz następnie na ewentualne zawarcie Transakcji z wybranym Użytkownikiem Sprzedającym;
 2. Stworzenie Licytacji przez Użytkownika Kupującego w oparciu o wyraźnie sprecyzowane przez danego Użytkownika Kupującego parametry Licytacji, o której to Licytacji powiadomieni zostaną Użytkownicy Sprzedający, którzy na danym Obszarze ustawili Preferencje Sprzedażowe na korzystanie z Platformy w zakresie Towarów tożsamych z kategoriami wybranymi przez Użytkownika Kupującego, którzy będą mieli możliwość uczestnictwa w takiej Licytacji oraz uzyskają możliwość zawarcia ewentualnej Transakcji z Użytkownikiem Kupującym.
 3. wygenerowanie na platformie prośby o ofertę w formie pliku pdf i wysłania jej w formie wiadomości mailowej wysyłanej z Platformy do adresatów wybranych z bazy adresowej udostępnianej przez Platformę lub na adresy wskazane przez Użytkownika. W takim przypadku dalsza komunikacja w sprawie prośby o ofertę odbywa się z pominięciem Platformy.
 4. Zawarcie umowy w trybie „Marketplace” poprzez wybór propozycji sprzedaży produktu widocznej w Portalu (nie jest to opcja dostępna dla wszystkich produktów), wypełnienie i zaakceptowanie formularza transakcyjnego oraz otrzymanie potwierdzenia formularza transakcyjnego przez Użytkownika Sprzedającego (ostatnia czynność skutkuje zawarciem umowy)
 1. Zapytania Ofertowe zamieszczane w ramach Platformy przez Użytkowników Kupujących każdorazowo kierowane są do Użytkowników Sprzedających, którzy na danym Obszarze ustawili Preferencje Sprzedażowe na korzystanie z Platformy w zakresie Towarów tożsamych z kategoriami wybranymi przez Użytkownika Kupującego.

 

Licytacja stworzona przez Użytkownika Kupującego w ramach Platformy każdorazowo widoczna jest przez Użytkowników Sprzedających, którzy na danym Obszarze ustawili Preferencje Sprzedażowe na korzystanie z Platformy w zakresie Towarów tożsamych z kategoriami wybranymi przez Użytkownika Kupującego.

 

Tworzenie Licytacji jest odpłatne dla Użytkowników Kupujących. W celu stworzenia Licytacji, Użytkownik Kupujący musi skorzystać z kuponów WOOP po ich uprzednim wykupieniu w ramach Platformy.

 

W ramach Zapytań Ofertowych Użytkownicy Sprzedający nie mają podglądu pod Oferty przedstawiane przez innych Użytkowników Sprzedających.

 

W ramach Licytacji Użytkownicy Sprzedający biorący udział w Licytacji mają podgląd pod tę Licytację w zakresie następujących danych: ceny jednostkowej, wartości zamówienia, wartości zamówienia z kosztem transportu.

 

W celu stworzenia Zapytania Ofertowego Użytkownik Kupujący powinien:

 1. wskazać nazwę Towaru (nazwa producenta lub preferencje sprzedażowe dotyczące danego Towaru w przypadku, gdy Użytkownik Kupujący nie zna/nie określi producenta Towaru);
 2. wskazać ilość towaru, jednostkę miary;
 3. wskazać kategorię Towaru lub Towarów, których zakupem Użytkownik Kupujący jest zainteresowany;
 4. wskazać nazwę Zapytania Ofertowego;
 5. wskazać czas na odpowiedź (czas do kiedy można złożyć Ofertę).
 6. wskazać czas rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego (czas do kiedy Użytkownik Kupujący może skorzystać z Oferty);
 7. wskazać czas preferowanej dostawy;
 8. wskazać preferowany sposób płatności;
 9. wskazać oczekiwany sposób dostawy.

W sytuacji stworzenia przez Użytkownika Kupującego Zapytania Ofertowego zgodnie z parametrami wskazanymi powyżej w ust. 8, stosowne Zapytania Ofertowe zostają wysłane do Użytkowników Sprzedających, którzy dokonali ustawienia Preferencji Sprzedażowych w Platformie na Obszarze działania Użytkownika Kupującego oraz w tożsamych z wybranymi przez Użytkownika Sprzedającego kategoriach Towarów. W okresie do upływu czasu na odpowiedź Użytkownicy Sprzedający mają możliwość złożenia Oferty.

 

Do upływu czasu wskazanego przez Użytkownika Kupującego jako czasu rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Użytkownik Kupujący w ramach funkcjonalności Platformy ma możliwość wyboru (nie obowiązek) najkorzystniejszej według jego oceny Oferty oraz następnie doprowadzenie do finalizacji Transakcji.

 

W celu stworzenia Licytacji Użytkownik Kupujący powinien:

 1. wskazać nazwę jednego Towaru objętego Licytacją (nazwa producenta lub preferencje sprzedażowe dotyczące danego Towaru w przypadku, gdy Użytkownik Kupujący nie zna/nie określi producenta Towaru);
 2. wskazać ilość towaru, jednostkę miary;
 3. wskazać kategorię Towaru lub Towarów, których zakupem Użytkownik Kupujący jest zainteresowany;
 4. wskazać nazwę Licytacji;
 5. wskazać czas na odpowiedź (czas do kiedy można złożyć Ofertę);
 6. wskazać czas rozstrzygnięcia Licytacji (czas do kiedy Użytkownik Kupujący może skorzystać z Oferty);
 7. wskazać czas preferowanej dostawy;
 8. wskazać preferowany sposób płatności;
 9. wskazać oczekiwany sposób dostawy.

W sytuacji stworzenia przez Użytkownika Kupującego Licytacji zgodnie z parametrami wskazanymi powyżej w ust. 11, Licytacja zostaje utworzona w Platformie, zaś do Użytkowników Sprzedających, którzy dokonali ustawienia Preferencji Sprzedażowych w Platformie na Obszarze działania Użytkownika Kupującego oraz w tożsamych z wybranymi przez Użytkownika Sprzedającego kategoriami Towarów, wysłane zostają informacje o szczegółach Licytacji, jaka została utworzona przez Użytkownika Kupującego.

 

Po upływie wskazanego przez Użytkownika Kupującego czasu rozstrzygnięcia Licytacji, Użytkownik Kupujący w ramach funkcjonalności Platformy ma zapewniony podgląd pod Oferty, jakie zostały skierowane przez Użytkowników Sprzedających w odniesieniu do stworzonej Licytacji. W sytuacji przesłania Ofert przez Użytkownika Sprzedającego (Użytkowników Sprzedających), Użytkownik Kupujący ma możliwość (nie obowiązek) wyboru najkorzystniejszej według jego oceny Oferty oraz następnie doprowadzenia do finalizacji Umowy Sprzedaży.

 

W przypadku, gdy przedmiotem Zapytania Ofertowego jest kilka kategorii Towarów, finalizacja Umowy Sprzedaży może dojść co do całości, jak i co do części Towarów wskazanych w Ofercie dotyczącej danego Zapytania Ofertowego. W powyższym zakresie decydują wzajemne uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym i Użytkownikiem Kupującym.

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży na Towary zaoferowane przez Użytkownika Sprzedającego i wybrane przez Użytkownika Kupującego następuje pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym a Użytkownikiem Kupującym bez udziału WOOP AUTOMOTIVE w momencie:

 1. wyboru Oferty złożonej w ramach Zapytania Ofertowego przez Użytkownika Kupującego, co nastąpi poprzez kliknięcie przycisku “Wybór Zwycięzcy”;
 2. wyboru Oferty złożonej w ramach Licytacji przez Użytkownika Kupującego, co nastąpi poprzez kliknięcie przycisku “Wybór Zwycięzcy”.

Użytkownicy mogą zmienić sposób i termin zawarcia Umowy Sprzedaży pod warunkiem obopólnej i wyraźnej zgody na takie zmiany. W razie zaistniałych wątpliwości pomiędzy stronami umowy stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.

 

Użytkownik Kupujący, w związku z zawartą Umową Sprzedaży, każdorazowo powinien dokonać zapłaty za Towar w sposób wskazany w Zapytaniu Ofertowym lub Licytacji. Użytkownik Kupujący oraz Użytkownik Sprzedający mogą uzgodnić inny termin płatności za Towar pod warunkiem obopólnej i wyraźnej zgody na takie zmiany.

 

Tryb „Marketplace”:

Funkcjonalność Platformy umożliwia Użytkownikom Sprzedającym wprowadzenie na określony czas propozycji sprzedaży określonego produktu możliwej do zaakceptowania przez każdego z Użytkowników Kupujących Portalu w przypadku której do zawarcia umowy dochodzi po łącznym spełnieniu następujących warunków: wybór przez Użytkownika Kupującego opcji „zamów teraz”, wypełnienie formularza transakcyjnego i zaakceptowanie go a następnie potwierdzenie przez Użytkownika Sprzedającego  przyjęcia formularza transakcyjnego.

Użytkownik Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na otrzymany formularz transakcyjny w następujących terminach: jeśli formularz transakcyjny został złożony między godz. 8-15 w dzień roboczy (poniedziałek – piątek) to Użytkownik Sprzedający powinien odpowiedzieć na formularz transakcyjny w ciągu dwóch godzin. Jeśli formularz transakcyjny został złożony po godzinie 15 dnia roboczego lub w dzień inny niż roboczy to Użytkownik Sprzedający powinien odpowiedzieć do godziny 10 pierwszego następującego po złożeniu formularza transakcyjnego dnia roboczego. Po upływie tych terminów formularz transakcyjny uznany zostanie za anulowany. Bezpodstawne uchylanie się od akceptacji formularzy transakcyjnych upoważnia Woop Automotive do zablokowania dla danego Użytkownika Sprzedającego funkcji „Marketplace”.

 

Użytkownik Sprzedający chcący wprowadzić na portal propozycję sprzedaży w trybie „Marketplace” przesyła do Woop Automotive za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie projekt propozycji sprzedaży obejmujący: cenę sprzedaży, szczegółowy opis produktu, zdjęcia produktu

Woop Automotive zastrzega sobie prawo uzależnienia ujawnienia propozycji na Portalu w opcji „Marketplace” od wprowadzenia modyfikacji do propozycji.

Po zaakceptowaniu projektu treści propozycji sprzedaży w trybie „Marketplace” przez Woop Automotive, o czym Użytkownik Sprzedający zostanie poinformowany przez wewnętrzny system komunikacyjny Portalu, propozycja sprzedaży „Marketplace” zostanie zamieszczona na Portalu w zakładce Marketplace i będzie widoczna dla wszystkich Użytkowników Kupujących Portalu.

Zawarcie Umowy Sprzedaży na Towary zaoferowane przez Użytkownika Sprzedającego w formule „Marketplace” następuje pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym a Użytkownikiem Kupującym bez udziału WOOP AUTOMOTIVE w momencie zaakceptowania przez Użytkownika Sprzedającego otrzymanego od Użytkownika Kupującego za pośrednictwem platformy formularza transakcyjnego.

Faktura za transakcje dokonane w trybie „Marketplace” będzie przesyłana przez Użytkownika Sprzedającego do administratora portalu i umieszczana w portalu w zakładce „Rozliczenia i finanse” Użytkownik Sprzedający upoważnia Woop Automotive do zamieszczenia na fakturze (bez ingerowania w jej treść) nadruków promujących Portal Woop Automotive.

 

 

§ 8.

ZASADY REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY I DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 

 1. WOOP AUTOMOTIVE nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych (poprzez Zapytanie Ofertowe, Licytację, Marketplace) pomiędzy Użytkownikami w ramach Platformy na żadnym etapie. WOOP nie gwarantuje, że Użytkownik Sprzedający oraz Użytkownik Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. WOOP AUTOMOTIVE nie gwarantuje wykonania umowy, terminu jej realizacji, jakości oferowanych do sprzedaży Towarów oraz dojścia Umowy Sprzedaży do skutku.
 2. WOOP AUTOMOTIVE nie inicjuje oraz nie modyfikuje treści przekazywanych przez Użytkowników, a jedynie użycza środków technicznych potrzebnych do funkcjonowania Platformy w ramach swoich bieżących możliwości technicznych.
 3. Wszelkie zamieszczane przez Użytkowników Oferty są umieszczane w ramach Platformy przez Użytkowników na ich odpowiedzialność i na ich ryzyko.
 4. Oferty zawierają w szczególności: cenę netto Towaru, nazwę producenta, czas dostawy, metody płatności, sposób wysyłki i ewentualnie koszt dostawy. Opcjonalnie możliwe będzie dołączenie załącznika do Oferty oraz wskazanie dodatkowych uwag związanych z Ofertą.
 5. Celem kontaktu pomiędzy Użytkownikami Platforma zapewnia funkcjonalność w zakresie przesyłania wiadomości oraz prowadzenia czatów.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do Towarów wskazanych w Zapytaniu Ofertowym czy Licytacji, tak Użytkownik Sprzedający, jak i Użytkownik Kupujący powinni niezwłocznie udzielać sobie odpowiedzi na pytania w zakresie prezentowanej Oferty, Zapytania Ofertowego czy Licytacji.
 7. Użytkownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby inicjowane i zawierane przez nich Umowy Sprzedaży przebiegały szybko i bezproblemowo. W przypadku wystąpienia nieporozumień na tle zawartej Umowy Sprzedaży Użytkownicy powinni w pierwszej kolejności rozwiązywać problemy polubownie.
 8. Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Platformy obowiązują wyłączenie na terenie Polski. Ewentualne odstępstwa w powyższym zakresie są negocjowane indywidualnie pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym oraz Użytkownikiem Kupującym.
 9. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w przebiegu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności za niewypłacalność Użytkownika Kupującego.
 10. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki bądź niedostarczenie przesyłek oraz koszty przesyłek.
 11. Wszystkie ceny dotyczące Towarów oferowanych w Zapytaniach Ofertowych i Licytacji podawane w Platformie są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich.
 12. W ramach Umów Sprzedaży realizowanych za pośrednictwem Platformy wyłączona jest możliwość ich realizacji za pośrednictwem ogólnych warunków umów (wzorców umownych) posiadanych przez poszczególnych Użytkowników.
 13. Użytkownik Sprzedający ma prawo do rezygnacji ze złożonej Oferty do upływu czasu na odpowiedź. Kwestie związane z rezygnacją z Oferty Użytkownik Sprzedający i Użytkownik Kupujący powinni rozstrzygać między sobą.
 14. W sytuacji, gdy Użytkownik Kupujący bezpodstawnie odmawia przyjęcia Towaru zakupionego na zasadach wskazanych w Regulaminie lub też bezpodstawnie odmawia zapłaty za Towar, WOOP AUTOMOTIVE zachowuje uprawnienie do zawieszenia Konta Użytkownika Kupującego do czasu wyjaśnienia tej kwestii. Wyłączone są roszczenia Użytkownika Kupującego do WOOP AUTOMOTIVE z tego tytułu.
 15. W sytuacji, gdy Użytkownik Sprzedający bezpodstawnie odmawia wydania Towaru zakupionego na zasadach wskazanych w Regulaminie przez Użytkownika Kupującego, WOOP AUTOMOTIVE zachowuje uprawnienie do zawieszenia Konta Użytkownika Sprzedającego do czasu wyjaśnienia tej kwestii. Wyłączone są roszczenia Użytkownika Sprzedającego do WOOP AUTOMOTIVE z tego tytułu.
 16. Użytkownicy są zobowiązani do bieżącego informowania WOOP AUTOMOTIVE o nieprawidłowościach wskazanych w pkt. 13 - 15. Decyzje o ewentualnych konsekwencjach dla Użytkowników WOOP AUTOMOTIVE podejmować będzie po analizie stanu faktycznego niniejszej sprawy.
 17. Użytkownicy zobowiązują się do nie zamieszczania Ofert z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. WOOP AUTOMOTIVE zachowuje prawo do odmowy umieszczenia w Platformie (usunięcia umieszczonej) Oferty zawierającej Towary wskazane w zdaniu poprzednim.
 18. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Platformy ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników w ramach Platformy, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 19. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, w tym za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Platformy, prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz możliwość ich sprzedaży, a także zdolność Użytkowników do realizacji Umowy Sprzedaży.
 20. WOOP AUTOMOTIVE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do WOOP AUTOMOTIVE przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem jakichkolwiek materiałów umieszczonych przez Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował przedmiotowe materiały. Postanowienie § 6 ust. 2- 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 21. WOOP AUTOMOTIVE nie jest gwarantem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), ani podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi w związku ze sprzedażą Towarów oferowanych przez danych Użytkowników. Wszelkie kwestie w tym zakresie Użytkownicy winni rozwiązywać pomiędzy sobą. WOOP AUTOMOTIVE rekomenduje, aby w/w kwestie były przez strony ustalane na etapie przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

§ 9.

OCENA WSPÓŁPRACY

 1. W celu oceny współpracy przez Użytkowników, a tym samym w celu oceny rzetelności danych Użytkowników Platforma umożliwia dokonanie oceny przebiegu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w kategoriach: a. cena; b. terminowość dostawy; c. zgodność Towaru z Ofertą; d. warunki płatności e. jakość komunikacji.
 2. Każda z kategorii wskazanych powyżej w ust. 1 może być oceniana przez Użytkownika Kupującego w przedziale od 1 do 5 punktów, gdzie liczba jeden oznacza ocenę negatywną, zaś liczba 5 ocenę pozytywną.
 3. Użytkownik Sprzedający oraz Użytkownik Kupujący ma możliwość umieszczenia komentarza do danej Umowy Sprzedaży.
 4. Ocena Umowy Sprzedaży winna być zgodna ze stanem faktycznym oraz dotyczyć wyłącznie czynników bezpośrednio związanych z daną Transakcją.

 

§ 10.

ZABLOKOWANIE I USUWANIE KONTA

 1. WOOP AUTOMOTIVE zastrzega sobie prawo do usunięcia lub do zablokowania Konta Użytkownika w sytuacji:
 1. gdy Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje zagrożenie wystąpienia szkody bądź szkodę dla Platformy WOOP AUTOMOTIVE bądź innych Użytkowników czy osób trzecich;
 2. gdy Użytkownik podejmuje działania godzące w wizerunek oraz dobre imię WOOP AUTOMOTIVE.;
 3. gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
 4. gdy Użytkownik umieszcza na swoim koncie jakiekolwiek treści mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Platformy;
 5. gdy Użytkownik korzysta z Platformy w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi dostępnej za pośrednictwem Platformy;
 6. gdy Użytkownik korzysta z Platformy w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
 7. gdy Użytkownik korzysta z Platformy w sposób godzący w integralność systemu informatycznego WOOP AUTOMOTIVE;
 8. gdy Użytkownik udostępnia Oferty nierzetelne, nieprawdziwe, dotyczące przedmiotów nie stanowiących jego własności, nieoryginalne, niepełnowartościowe lub używane;
 9. otrzymania przez Użytkownika średniej oceny poniżej 2,5 oceny spośród parametrów wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu;
 10. gdy Użytkownik przedstawia Oferty prowadząc do czynów nieuczciwej konkurencji;
 11. gdy Użytkownik narusza zasady uczciwości czy rzetelności kupieckiej, zasady współżycia społecznego lub użytkowników;
 12. gdy użytkownik skorzystał z Konta innego Użytkownika lub w przypadku, gdy Użytkownik odstąpił swoje Konto Użytkownika innym osobom;
 13. gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane rejestracyjne lub gdy nie dokonał aktualizacji w terminie 7 dni od daty zmiany danych dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa, które to dane są konieczne do korzystania z Platformy.
  1. WOOP AUTOMOTIVE zastrzega sobie prawo do usuwania Ofert umieszczonych w Platformie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

 

§ 11.

ROZWIĄZANIE UMOWY Z WOOPAUTO.COM

1. Świadczenie usług w ramach WOOPAUTO.COM ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

2. Użytkownik Sprzedający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z WOOPAUTO.COM, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez pisemne złożenie wypowiedzenia umowy i wysłanie na adres siedziby spółki ul. Fabryczna 2e, 98-300 Wieluń. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych Ofert w panelu Marketplace,  składanie ofert zakupu Towarów w ramach Zapytań i Licytacji. Użytkownik Sprzedający jest zobowiązany w trakcie trwania wypowiedzenia, do obsługi i realizowania zamówień towarów na dotychczasowych ustalonych warunkach współpracy, bez utraty jakości obsługi klientów Spółki Woop Automotive.

3. Rozwiązanie przez Użytkownika Sprzedającego umowy z WOOPAUTO.COM, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 90 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień dostarczenia wypowiedzenia do siedziby WOOP Automotive). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w WOOPAUTO.COM w ramach Konta, nie będzie możliwe. Po upływie okresu wypowiedzenia Wszystkie oferty Użytkownika Sprzedającego będą niedostępne w panelu WOOP Marketplace.

4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika Sprzedającego, umowa może zostać rozwiązana przez WOOP Automotive za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Woop Automotive, Użytkownik Sprzedający nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach WOOPAUTO.COM, bez uprzedniej zgody Woop Automotive Sp. Z o.o.

 

§ 12.

POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE

 1. WOOP AUTOMOTIVE oraz Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystania danych innych Użytkowników jedynie w zakresie związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz działalnością związaną z funkcjonowaniem Platformy.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których dany Użytkownik wszedł na skutek korzystania z usług Platformy oraz realizacji Umowy Sprzedaży oraz nie używać ich do celów innych niż zawieranie i finalizacja Umowy Sprzedaży w zakresie Platformy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od WOOP AUTOMOTIVE w związku z korzystaniem z Platformy, chyba że uzyskał uprzednią pisemną zgodę od Użytkownika, którego te dane dotyczą.
 4. Za wyjątkiem treści zamieszczanych w Platformie przez Użytkowników, WOOP AUTOMOTIVE przysługują majątkowe prawa autorskie do Platformy oraz treści w niej zawartych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej prezentacja Platformy oraz każdy jej element, w tym znaki towarowe, slogany, grafika, loga, nazwy handlowe, obrazy i nazwy domen, które pojawiają się w Platformie, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą do WOOP AUTOMOTIVE lub podmiotów trzecich.
 6. Żadna część Platformy, w tym jej logo, slogany, grafika, nazwy handlowe lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób.

 

§ 13.

ZMIANA REGULAMINU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. WOOP AUTOMOTIVE przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze powiadomienia Użytkownika wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Użytkownika przez mechanizm informatyczny Platformy na Konto Użytkownika. Wiadomość będzie zawierać treść wprowadzonej zmiany i termin jej wprowadzenia.
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży, które zostały zawarte pod rządami poprzednio obowiązującego Regulaminu.
 3. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa Korzystania z Platformy rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienie § 5 ust. 21 stosuje się odpowiednio.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. WOOP AUTOMOTIVE może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy Korzystania z Platformy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.
 6. Użytkownik może dokonać cesji praw i obowiązków z Umowy Korzystania z Platformy wyłączenie za pisemną zgodą WOOP AUTOMOTIVE.
 7. WOOP AUTOMOTIVE nie odpowiada za przejściowy brak dostępności Platformy dla Użytkowników, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych oraz za dłuższe przerwy w dostępie do Platformy, o ile nie zostały spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo WOOP AUTOMOTIVE.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby WOOP AUTOMOTIVE.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2018 roku.
 10. W przypadku Użytkowników Sprzedających niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć Umowy o świadczenie usług/ o współpracę zawieranej z Użytkownikami Sprzedającymi.

 

§ 14.

Szczegółowe warunki korzystania z Platformy Woop Automotive Sp. z o.o. przez Użytkowników Sprzedających w ramach formuły „Marketplace”, odpłatność

 

 1. Postanowienia niniejszych szczególnych warunków dotyczą wyłącznie korzystania z formuły „Marketplace” przez Użytkownika Sprzedającego i stanowią uzupełnienie regulaminu Platformy a definicję znajdujące się w regulaminie Platformy obowiązują także na gruncie niniejszych szczegółowych warunków.
 2. Użytkownik Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania następujących dodatkowych zasad:
  1. W przypadku chęci zamieszczenia w Portalu propozycji sprzedaży typu „Marketplace” Użytkownik Sprzedający przekazuje Woop Automotive informację o proponowanych warunkach transakcji – dane Produktu, ilość, termin dostawy, proponowana cena Użytkownika Sprzedającego.
  2. Woop Automotive po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt. 1 ustala cenę, którą Użytkownik Sprzedający może zaproponować Użytkownikowi Kupującemu w propozycji sprzedaży w opcji „Marketplace”. Cena ustalona przez Woop Automotive w żadnym wypadku nie może być niższa niż cena wskazana przez Użytkownika Sprzedającego w informacji przekazanej zgodnie z pkt. 1. 
 3. Żadna ze stron umowy (Użytkownik Sprzedający ani Woop Automotive) nie przyznaje drugiej stronie wyłączności w żadnym zakresie. W szczególności Użytkownik Sprzedający akceptuje, że na Platformie operują inni użytkownicy sprzedający konkurencyjni wobec Użytkownika Sprzedającego.
 4. Wyłączną formą wynagrodzenia Woop Automotive za umożliwienie Użytkownikowi końcowemu operowania na Platformie w opcji „Marketplace” będzie prowizja obliczana dla każdej zawartej Przez Użytkownika Sprzedającego z wykorzystaniem funkcji „Marketplace” Portalu transakcji sprzedaży lub dostawy jako różnica pomiędzy łączną ceną dla danej transakcji zaproponowaną przez Użytkownika Sprzedającego zgodnie z pkt. II ppkt 1 a łączną ceną dla danej transakcji wynikająca z zamieszczonej na Portali propozycji sprzedaży wybranej przez Użytkownika Kupującego.
 5. Do wynagrodzenia określonego w punkcie IV doliczony zostanie podatek VAT w przewidzianej prawem wysokości, o ile przepisy prawa wymagają naliczenia podatku VAT.
 6. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury wystawianej przez Woop Automotive  w terminie do 3 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należne, jeśli sprzedaż nastąpiła od 1 do 15 dnia miesiąca. Jeśli sprzedaż miała miejsce po 15 dniu miesiąca, faktura wystawiana jest po 15 dniu kolejnego miesiąca. Faktury płatne będą w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Użytkownikowi Sprzedającemu drogą mailową lub pisemną.
Facebook